Διδάσκων: Χάρης Εξερτζόγλου

Κωδικός μαθήματος: Ι-200
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Έτος σπουδών: 1ο 
Εξάμηνο σπουδών: 1ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην Ιστορία παρουσιάζοντας το ζητήματα με τα οποία συνδέεται η ιστορική έρευνα, τη θέση της Ιστορίας στις κοινωνικές επιστήμες. αλλά και τους τρόπους οργάνωσης της ιστορικής σκέψης σε σχέση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη εξετάζονται θεματικές όπως η Ιστορία και παρελθόν, μνήμη και ιστορία, χρόνος και ιστορικότητα.  Παρουσιάζεται επίσης η εξέλιξη της ιστοριογραφίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα τόσο μέσα από τις βασικές ιστορικές σχολές όσο και μέσα από τις περιοχές ιστορικής έρευνας. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στο πεδίο της ιστορικής έρευνας παρουσιάζοντας τους τρόπους με τους οποίους δουλεύουν οι ιστορικοί καθώς το υλικό με το οποίο εργάζονται. Η τρίτη ενότητα επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές/τριες σε επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν την ιστορία, όπως, η σχέση ιστορίας και κοινωνικών επιστημών, οι διαφορετικοί τρόποι ιστορικής ερμηνείας, το ζήτημα της αντικειμενικότητας και η ματιά του ιστορικού, το γεγονός ως επιστημολογικό ζήτημα.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Το μάθημα αποσκοπεί στο να φέρει τους φοιτητές/τριες σε μια πρώτη επαφή με την ιστορική σκέψη. Καθώς η ιστορική σκέψη καλλιεργείται και δεν είναι φυσική, όπως και καμία άλλη μορφή σκέψης, προσφέρει σημαντικές νοητικές δεξιότητες στους κοινωνικές επιστήμονες που οφείλουν να κατανοούν τα ζητήματα που τους απασχολούν στην ιστορικότητά τους.  Με δεδομένο τον εντελώς ανεπαρκή τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας στις προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης οι φοιτητές/τριες έχουν μια εντελώς στρεβλή  εικόνα για την ιστορία ενώ αγνοούν παντελώς τη διάσταση της ιστορικής σκέψης. Η γνωριμία με την Ιστορία και με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ιστορική έρευνα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.  Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με  ένα γνωστικό πεδίο που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα ως γνωστική προϋπόθεση και δεν περιορίζεται σε προκαθορισμένες,  στατικές γνώσεις.

  Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

     Burke Peter, 2002. Ιστορία και Κοινωνική Θεωρία, Αθήνα, Νήσος.

     Ιγκερς Γκέοργκ, 1999. Η Ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, Αθήνα, Νεφέλη.

      Λιάκος Αντώνης, 2007. Πώς το Παρελθόν Γίνεται Ιστορία; Αθήνα: Πόλις.

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

    Jenkins Keith, 2004. Επαναθεώρηση της Ιστορίας, Αθήνα: Παπαζήσης.

    Λε Γκοφ Ζακ, 1998.Ιστορία και Μνήμη, Αθήνα: Νεφέλη.

    Burke Peter, 2009. Τι Είναι Πολιτισμική Ιστορία, Μεταίχμιο.

    Cannadine David, 2007. Τι είναι η Ιστορία Σήμερα; Αθήνα: Νήσος.

    Δημητρίου –Κοτσώνη Σίβυλα, Δημητρίου Σωτήρης, 1996. Ανθρωπολογία και Ιστορία, Αθήνα, Καστανιώτης

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Το μάθημα οργανώνεται με βάση διαλέξεις του διδάσκοντα ενώ παράλληλα προσφέρονται φροντιστήρια με συγκεκριμένες θεματικές στα οποία η συζήτηση γίνεται με βάση συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Το μάθημα συνοδεύεται από την παρουσίαση οπτικού υλικού αλλά και την προβολή ταινιών. Το μάθημα υποστηρίζεται από ηλεκτρονική σελίδα.

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με τελικές εξετάσεις και μη υποχρεωτική εξέταση προόδου.

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.