Διδάσκων: Eυθύμιος Παπαταξιάρχης

Κωδικός μαθήματος: ΚΑ-112
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 
Έτος σπουδών: 2ο 
Εξάμηνο σπουδών: 4ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Εξετάζεται η συμβολή της κοινωνικής ανθρωπολογίας στη μελέτη της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας και των πολιτικών της χρήσεων. Παράλληλα διερευνώνται οι κοινωνικές σχέσεις και οι νοοτροπίες που διαμορφώνονται στους χώρους της ελληνικής υπαίθρου και της πόλης, ενώ δίνεται έμφαση στη διαπραγμάτευση εννοιών όπως οικιακή ομάδα και οικογένεια, συγγένεια και φύλα, θρησκεία και πολιτικές σχέσεις. Τέλος εξετάζονται προσεγγίσεις που συνδυάζουν την Ανθρωπολογία και την Ιστορία στη μελέτη του νεοελληνικού παρελθόντος.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εικόνα της σύγχρονης ανθρωπολογικής θεωρίας, τόσο από ιστορική άποψη όσο και από την άποψη των σύγχρονων εθνογραφικών κειμένων στα οποία εφαρμόζονται τα διαφορετικά θεωρητικά παραδείγματα της ανθρωπολογικής σκέψης.

  Προαπαιτούμενα: Κανένα.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις, συζήτηση.

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση.

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.