Διδάσκουσα: Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη

Κωδικός μαθήματος: ΚΑ-118
Τύπος μαθήματος: Επιλογής
Έτος σπουδών: 3ο, 4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 6ο, 8ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Προαπαιτούμενα: Κανένα.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.