Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-069 Εξάμηνο Σπουδών: Η’ (8o)
Τίτλος Μαθήματος: Greek History in European Perspective
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Αγγλική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): http://www.sah.aegean.gr/course/pas-069/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν

  • αποκτήσει μια θεωρητική κατανόηση των διαφόρων όψεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας
  • ·πιδείξει την ικανότητά τους να αναλύουν και να ερμηνεύουν  τα όσα έχουν μάθει με προφορικές παρουσιάσεις στην τάξη και γραπτές ασκήσεις και εργασίες.

  Γενικές Ικανότητες: Γνώση, κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση

  • των κοινωνικών και πολιτισμικών εξελίξεων και διανοητικών αλλαγών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου,
  • των χρήσεων του παρελθόντος στο παρόν,
  • της ελληνικής ιστορίας στα ευρύτερα συμφραζόμενά της.

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Introductory lesson: Greek History – European History (Eleni Gara)
  2. Module I: Byzantium and the Medieval European World (Ioannis Smarnakis)
  3. Module II: Christian and Muslim Europe: the early modern experience (Eleni Gara)
  4. Module III: Nationalism and the Making of Modern Greece (Haris Exertzoglou)

  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: χρήση πολυμέσων στη διδασκαλία, υποστήριξη μαθήματος μέσω e-class, ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Σεμινάρια 39
  μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 80,5
  συγγραφή εργασιών 60
  προφορικές παρουσιάσεις 8
  Σύνολο Μαθήματος  187,5
  Αξιολόγηση Φοιτητών: αξιολόγηση τριών γραπτών εργασιών στα αγγλικά – ως τελικός βαθμός καταχωρίζεται ο μέσος όρος των τριών επιμέρους βαθμών

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Blinkhorn, Martin, and Thanos Veremis (eds.), Modern Greece: Nationalism and Nationality, Athens: Sage, 1990.
  2. Clogg, Richard, A Concise History of Greece, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
  3. Gofmann, Daniel, The Ottoman Empire and Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
  4. Haldon, John (ed.), The Social History of Byzantium, Malden Mass.: Wiley-Blackwell, 2009.
  5. Hanioğlu, Şükrü, A Brief History of the Ottoman Empire, Princeton: Princeton University Press, 2008.
  6. Necipoğlu, Nevra, Byzantium between the Ottomans and the Latins: Politics and Society in the Late Empire, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
  7. Roudometof, Victor, “From Rum Millet to Greek Nation: Enlightenment, Secularization, and National Identity in Ottoman Balkan Society, 1453-1821”, Journal of Modern Greek Studies 16 (1998), 11-48.