ΞΓΛ-02 Αγγλικά II ESP: (English for Specific Purposes) [Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς]

  • ID: 5300

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:2ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΞΓΛ-04 EAP (English for Academic Purposes) [Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς]

  • ID: 5298

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο ,
Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΞΓΛ-03 EAP (English for Academic Purposes) [Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς]

  • ID: 5173

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο ,
Εξάμηνο σπουδών:3ο και 4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΞΓΛ-01 Αγγλικά I ESP: (English for Specific Purposes) [Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς]

  • ID: 5170

Διδάσκουσα: Κατερίνα Νικολαρέα, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:1ο/2ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-214 Εισαγωγή στην Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου

  • ID: 5079

Διδάσκων: Ιωάννης Σμαρνάκης, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο ,
Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-141 Ανθρωπολογική Θεωρία

  • ID: 5071

Διδάσκων: Κώστας Γιαννακόπουλος , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο ,
Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Φ-471 Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία

  • ID: 3838

Διδάσκουσα: Βίκυ Ιακώβου, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό, Έτος σπουδών: 2o,
Εξάμηνο σπουδών:4o, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΟΙ-400 Αρχές της Οικονομικής

  • ID: 3798

Διδάσκων: Χριστόδουλος Μπέλλας, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-267 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)

  • ID: 3796

Διδάσκων: Σπύρος Καράβας, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο,
Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-265 Η Ευρώπη και η ιστορία των λαών «χωρίς ιστορία»

  • ID: 3795

Διδάσκουσα: Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο ,
Εξάμηνο σπουδών:2ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more