Εκλεκτορικό για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ος αιώνας».

Συγκρότηση εκλεκτορικού
ΑΔΑ: Β491469Β7Λ-ΩΒ6
Δημοσίευση: 11-05-2012

Ορισμός Τριμελούς εισηγητηκής Επιτροπής
ΑΔΑ: Β4Λ1469Β7Λ-ΔΤΓ
Δημοσίευση: 08-06-2012

Ανακοίνωση συγκρότησης εκλεκτορικών (5η ΓΣΕΣ – 07 12 2011)
Δημοσίευση: 
02-12-2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μυτιλήνη, 27.04. 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας όπου θα γίνει η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ος αιώνας».

Ο Πρόεδρος
Β.Ι.Αναστασιάδης
Αναπληρωτής Καθηγητής