Εθνογραφικές προσεγγίσεις της γλώσσας και γλωσσικές προσεγγίσεις της εθνογραφίας

Εναρκτήρια διημερίδα ΕΠΠΓ * Μυτιλήνη, 24 & 25 Νοεμβρίου 2016
«Αίθουσα Περιστιάνη», κτήριο Μπίνειο, Μυτιλήνη.