ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

ΤΟ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», σύμφωνα με την ΥΑ 113891/Β7 (ΦΕΚ 2061/29.7.2014).
ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ (18387/Τεύχος Β’ 1679/15.05.2018)

Το ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ενώ επανιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 18387/ Τεύχος Β’ 1679/15.05.2018). Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας, η εμβάθυνση στις μεσογειακές, βαλκανικές και ευρωπαϊκές ανθρωπολογικές και ιστορικές σπουδές, η προαγωγή της ανθρωπολογικής έρευνας στη νεοελληνική κοινωνία και ιστορία (από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα) με συγκριτικό προσανατολισμό στον ευρύτερο ιστορικό και πολιτισμικό χώρο στον οποίο εντάσσονται οι κοινωνίες της ελλαδικής χερσονήσου, και τέλος, η κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνο είναι κοινά για τις δύο κατευθύνσεις, ενώ στην αρχή του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές/-ήτριες επιλέγουν μια από τις δύο κατευθύνσεις που προσφέρονται στο ΠΜΣ. Για την επιτυχή αποφοίτηση απαιτείται εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας η οποία επιλέγεται και οργανώνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου, πέραν του τετάρτου. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική αλλά μπορεί να είναι και η αγγλική. Οι συμμετέχουσες/οντες στο ΠΜΣ δεν καταβάλουν τέλη φοίτησης.

Διευθυντής ΠΜΣ
Παναγιώτης Πανόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής


Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Ποθητή Χαντζαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (αναπληρώτρια διευθύντρια)
Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Καθηγητής
Βενετία Καντσά, Καθηγήτρια
Αίγλη Χατζούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραμματεία ΠΜΣ
«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331
Email: pms_sha@sa.aegean.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ακαδημαικού Έτους 2022-2023

Από 03.10.2022 έως και 13.01.2023

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00

 

 

 

ΚΙΑ-8 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας

ΧΑΝΤΖΑΡΟΥΛΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Δ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΙΑ-2 Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης

ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
18.00-21.00

 

 

 

ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Ε-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΙΑ-Α-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ανθρωπολογικές κατευθύνσεις

ΚΑΝΤΣΑ-ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Δ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις

ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ


ΚΙΑ-I-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Α-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

ΚΙΑ-8 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας
Ποθητή Χαντζαρούλα
ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού
Αναστασιάδης Βασίλης
ΚΙΑ-2 Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Β' Εξάμηνο

ΚΙΑ-9 Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της Υγείας
Χατζούλη Αίγλη
ΚΙΑ-7 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου
Βενετία Καντσά
ΚΙΑ-3 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων
Παραδέλλης

Γ' Εξάμηνο: Ανθρωπολογική κατεύθυνση

ΚΙΑ-I-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
Βασιλειάδου Δήμητρα
ΚΙΑ-Α-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ανθρωπολογικές κατευθύνσεις
Καντσά Βενετία & Πανόπουλος Παναγιώτης
ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης
Παναγιώτης Πανόπουλος

Γ' Εξάμηνο: Ιστορική κατεύθυνση

ΚΙΑ-I-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
Βασιλειάδου Δήμητρα
ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις
Εξερτζόγλου Χαρίλαος
ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης
Παναγιώτης Πανόπουλος

Δ' Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης