Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων/χουσών στη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας το ακαδημαϊκόέτος 2020 – 2021

Κατόπιν απόφασης της έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας αριθμ. συνεδρίασης 23 / 23-6-2021, θέμα 2, σχετικά με  την κατάταξη – κατόπιν διενέργειας εξετάσεων-  πτυχιούχων  στο εν λόγω Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων/χουσών,   ως ακολούθως: (12% επί του αριθμού των εισακτέων […]