Ενημερωτική Συνάντηση για την Θερινή Πρακτική Άσκηση 2022-2023

Πρόγραμμα: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5183811, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δομή Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, για […]

Πρακτικό Ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών-τριών στη συνέλευση ΤΚΑΙ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΟΔΕ που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ αρ.1912/26.01.2023 έγγραφο της Πρυτάνισας με ΑΔΑ: ΡΤΙΨ469Β7λ-ΚΥΟ , στη σημερινή συνεδρίασή της  (13.02.2023) ανακήρυξε την υποψήφια για την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών-τριών στη συνέλευση ΤKAI. Πρακτικό Ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών-τριών στη συνέλευση ΤΚΑΙ