Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στo πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στo πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 425/18.01.2024

Θέμα: 2.Α.3. Διαγωνισμοί/ Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στo πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 6003741, Κωδ. 81048), του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους – Α Μέρος