Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: Φ-471 Εξάμηνο Σπουδών: Δ' (4ο)
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/f-471/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εκθέτουν τα κυριότερα επιχειρήματα των νεότερων φιλοσοφικών θεωριών σχετικά με την πολιτική, να διακρίνουν και να εξηγούν ορισμένες από τις βασικές έννοιες στις οποίες αυτές εδράζονται καθώς και να κατηγοριοποιούν κείμενα της πολιτικής φιλοσοφίας.

  Γενικές Ικανότητες: 


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Κριτική παρουσίαση των νεότερων φιλοσοφικών θεωριών σχετικά με την πολιτική. Έπειτα από μια εισαγωγική διάλεξη, όπου αναλύονται οι διαφορές ανάμεσα στην κλασική και τη νεότερη πολιτική φιλοσοφία, στρεφόμαστε στα έργα των ακόλουθων στοχαστών: Μακιαβέλλι, Χομπς, Λοκ, Ρουσσώ, Καντ, Χέγκελ, Μαρξ. Κάθε φορά, έμφαση δίνεται αφενός στην εσωτερική λογική της εκάστοτε θεωρίας και αφετέρου στα ιστορικά συμφραζόμενα εντός της οποίας αναπτύχθηκε.
  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα βασικά ζητήματα που πραγματεύεται η νεότερη πολιτική φιλοσοφία –ζητήματα όπως η φυσική κατάσταση και το φυσικό δίκαιο, το κοινωνικό συμβόλαιο, η γενική βούληση, η κυριαρχία, η νομιμότητα της εξουσίας, το δικαίωμα αντίστασης κ.ά.– καθώς και με τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους θεωριών.

  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Στην επικοινωνία με τους φοιτητές
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις, ανάλυση και σχολιασμός κειμένων με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών. 39
  Μελέτη βιβλιογραφίας 26
   Προετοιμασία για τις εξετάσεις 55
  Σύνολο Μαθήματος  125
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γραπτή τελική εξέταση. Στην εξέταση δίνονται δύο ερωτήματα και δύο αποσπάσματα από τα κείμενα που έχουμε μελετήσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να απαντήσουν ένα ερώτημα και αναλύσουν και να σχολιάσουν ένα απόσπασμα.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Καντ Ι., Μεταφυσική των ηθών. Μέρος πρώτο: Θεωρία του δικαίου, μτφρ. Θ. Γκιούρας, στο Μ. Αγγελίδης, Θ. Γκιούρας (επιμ.), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Σαββάλας, Αθήνα, 2005
  2. Καντ Ι., Για την αιώνια ειρήνη, μτφρ.-επίμετρο Α. Πόταγα, προλ.-επιμ. Λ. Αναγνώστου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1992
  3. Λοκ Τζ., Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, εισ.-μτφρ.-σχόλια, Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Πόλις, Αθήνα, 2010
  4. Μακιαβέλλι Ν., Ο Ηγεμόνας, μτφρ. Ζ. Ζωγραφίδου-Καραχάλιου, επιμ.-ανθολόγιο-σημ.-πίνακες Γ. Ζωγραφίδης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1999
  5. Μακιαβέλλι Ν., Διατριβές πάνω στην πρώτη Δεκάδα του Τίτου Λίβιου, στο Ν. Μακιαβέλλι, Έργα, τ. Ι, εισ.-μτφρ. Τ. Κονδύλης, Κάλβος, Αθήνα, 1984
  6. Μαρξ Κ., Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου, μτφρ. Μπ. Λυκούδης, Παπαζήσης, Αθήνα, 1978
  7. Πλάγγεσης Γ., Νεότερη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2009
  8. Ρουσσώ Ζ.-Ζ., Το κοινωνικό συμβόλαιο Ή Αρχές πολιτικού δικαίου, μτφρ. Β. Γρηγοροπούλου, Α. Σταϊνχάουερ, επιμ.-εισ.-σημ.-επίμετρο Β. Γρηγοροπούλου, Πόλις, Αθήνα, 2004
  9. Στυλιανού Α., Θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου, Πόλις, Αθήνα, 2006
  10. Χέγκελ Γκ. Β. Φρ., Βασικές γραμμές της φιλοσοφίας του δικαίου Ή φυσικό δίκαιο και πολιτική επιστήμη σε μορφή σχεδίου, μτφρ. Θ. Γκιούρας, στο Θ. Γκιούρας, Μ. Αγγελίδης (επιμ.), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Σαββάλας, Αθήνα, 2005
  11. Χομπς Τ., Λεβιάθαν ή Ύλη, μορφή και εξουσία μιας εκκλησιαστικής και λαϊκής κοινότητας, εισ. Αιμ. Μεταξόπουλος, μτφρ. Γρ. Πασχαλίδης, Αιμ. Μεταξόπουλος, Γνώση, Αθήνα, 2006

  Αποσπάσματα από τα παραπάνω κείμενα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος (στην πλατφόρμα του OpenEclass)