Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: Ι-200 Εξάμηνο Σπουδών: B΄ (2ο)
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Ιστορία
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/i-200/ https://eclass.aegean.gr/modules/document/?course=SA100

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:
  Το μάθημα αποσκοπεί στο να φέρει τους φοιτητές/τριες σε μια πρώτη επαφή με την ιστορική σκέψη. Καθώς η ιστορική σκέψη καλλιεργείται και δεν είναι φυσική, όπως και καμία άλλη μορφή σκέψης, προσφέρει σημαντικές νοητικές δεξιότητες στους κοινωνικές επιστήμονες που οφείλουν να κατανοούν τα ζητήματα που τους απασχολούν στην ιστορικότητά τους. Με δεδομένο τον εντελώς ανεπαρκή τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας στις προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης οι φοιτητές/τριες έχουν μια εντελώς στρεβλή εικόνα για την ιστορία ενώ αγνοούν παντελώς τη διάσταση της ιστορικής σκέψης. Η γνωριμία με την Ιστορία και με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ιστορική έρευνα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με ένα γνωστικό πεδίο που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα ως γνωστική προϋπόθεση του παρελθόντος και δεν περιορίζεται σε προκαθορισμένες, στατικές γνώσεις.

  Γενικές Ικανότητες: Το μάθημα Εισαγωγή στην Ιστορία συμβάλει στην ικανότητα των φοιτητών/τριών να αποκτούν και να παράγουν γνώση κριτικά και αυτοκριτικά χρησιμοποιώντας δημιουργικά την σκέψη και την φαντασία τους. Το μάθημα καλλιεργεί ευαισθησία και ανοχή απέναντι στους διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης του παρελθόντος από διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες και προωθεί την παραγωγή νέων ιδεών σχετικά με τη σχέση παρελθόντος-παρόντος- μέλλοντος, απαραίτητων στην σημερινή εποχή. Προωθεί την κατανόηση σύνθετων εννοιών, όπως η σχέση παρόντος- παρελθόντος, η σχέση χρόνου-μνήμης ιστορίας και η ιστορικότητα που αποτελούν προϋποθέσεις για την κριτική κοινωνική σκέψη.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην Ιστορία παρουσιάζοντας τα ζητήματα με τα οποία συνδέεται η ιστορική έρευνα, τη θέση της Ιστορίας στις κοινωνικές επιστήμες. αλλά και τους τρόπους οργάνωσης της ιστορικής σκέψης σε σχέση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη εξετάζονται θεματικές όπως η Ιστορία και παρελθόν, μνήμη και ιστορία, χρόνος και ιστορικότητα. Παρουσιάζεται επίσης η εξέλιξη της ιστοριογραφίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα τόσο μέσα από τις βασικές ιστορικές σχολές όσο και μέσα από τις περιοχές ιστορικής έρευνας. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στο πεδίο της ιστορικής έρευνας παρουσιάζοντας τους τρόπους με τους οποίους δουλεύουν οι ιστορικοί καθώς το υλικό με το οποίο εργάζονται. Έμφαση δίνεται τόσο στα πρωτογενή τεκμήρια, όσο και στις άλλες μορφές υλικού, όπως τα αυτοβιογραφικά κείμενα, το οπτικό υλικό και η ιστοριογραφία. Η τρίτη ενότητα επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές/τριες σε επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν την ιστορία, όπως, η σχέση ιστορίας και κοινωνικών επιστημών, με έμφαση στη σχέση ιστορίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, οι διαφορετικοί τρόποι ιστορικής ερμηνείας, το ζήτημα της αντικειμενικότητας και η ματιά του ιστορικού, το γεγονός ως επιστημολογικό ζήτημα.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Στην αίθουσα γίνεται συστηματική χρήση, οπτικού υλικού, power point, documentaries, καθώς και του διαδικτύου. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην σελίδα του μαθήματος στο eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 40
  Ασκήσεις στην τάξη 20
  Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία για εξετάσεις 62
  Εξετάσεις 3
  Σύνολο Μαθήματος  125
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Το μάθημα εξετάζεται στις εξεταστικές περιόδους

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Burke Peter, 2002. Ιστορία και Κοινωνική Θεωρία, Αθήνα, Νήσος.
  2. Ιγκερς Γκέοργκ, 1999. Η Ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, Αθήνα, Νεφέλη.
  3. Λιάκος Αντώνης, 2007. Πώς το Παρελθόν Γίνεται Ιστορία; Αθήνα: Πόλις.
  4. Λε Γκοφ Ζακ, 1998.Ιστορία και Μνήμη, Αθήνα: Νεφέλη.
  5. Burke Peter, 2009. Τι Είναι Πολιτισμική Ιστορία, Μεταίχμιο.
  6. Cannadine David, 2007. Τι είναι η Ιστορία Σήμερα; Αθήνα: Νήσος.
  7. Δημητρίου –Κοτσώνη Σίβυλα, Δημητρίου Σωτήρης, 1996. Ανθρωπολογία και Ιστορία, Αθήνα, Καστανιώτης