Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: Ι-206 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ' (6ο)
Τίτλος Μαθήματος: Το Μακεδονικό ζήτημα τον 20ο αιώνα
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής, γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/i-206/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:Το Μακεδονικό ζήτημα τον 20ο αιώνα Mαθησιακά Aποτελέσματα: Οι φοιτητές που παρακολουθούν τις διαλέξεις και μελετούν την ύλη μέσα από το παράδειγμα του Μακεδονικού ζητήματος αναμένεται 1ο να κατανοήσουν τη σημασία της χρονολόγησης, της αυθεντικότητας και του είδους των τεκμηρίων· 2ο να κάνουν τη διάκριση μεταξύ προπαγάνδας για εσωτερική χρήση και επιστημονικής προσέγγισης· 3ο να αποκτήσουν τη δυνατότητα θεώρησης του παρελθόντος απαλλαγμένης από τις πέδες της δημόσιας-αγοραίας ιστορίας.

  Γενικές Ικανότητες: Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ιστορική θεώρηση του Μακεδονικού ζητήματος με κύριο άξονα τις ελληνικές πολιτικές που προτάθηκαν ή και εφαρμόστηκαν στη Μακεδονία τόσο πριν όσο και μετά το 1913. Στο μάθημα εξετάζονται οι συνθήκες δημιουργίας του Μακεδονικού ζητήματος στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και βαλκανικών ανταγωνισμών∙ οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες του, σε συνδυασμό με την επαγγελία της απελευθέρωσης∙ οι πολιτικές ενσωμάτωσης και αφομοίωσης των αλλόγλωσσων πληθυσμών στο ελληνικό κράτος∙ η επινόηση της στρατηγικής του «ανύπαρκτου» ζητήματος.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας open e class
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 150
  Σύνολο Μαθήματος  150
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γραπτή εξέταση

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Σπύρος Καράβας, Μυστικά και παραμύθια από την ιστορία της Μακεδονίας, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2014.
  Τάσος Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2008.