Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: Ι-214 Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ (4ο)
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/i-214/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι η γνώση της ιστορίας του βυζαντινού πολιτισμού, αλλά και η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ζητήματα που αφορούν τους τρόπους προσέγγισης του ιστορικού παρελθόντος. Οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με ένα σημαντικό κεφάλαιο της μεσαιωνικής ευρωπαϊκής ιστορίας και παράλληλα εξοικειώνονται με μεθοδολογικά εργαλεία της κοινωνικής και της πολιτισμικής ιστορίας. Ο στόχος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων τους, η διεύρυνση των νοητικών οριζόντων τους, αλλά και η ανάπτυξη των αναλυτικών ικανοτήτων τους.

  Γενικές Ικανότητες: 

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μετά από μερικές αρχικές διαλέξεις για τα σύνορα, τους λαούς, τις γλώσσες και την πολιτική ιστορία του Βυζαντίου, εξετάζονται οι αντιλήψεις των Βυζαντινών για τον αυτοκράτορα και το κράτος τους, η οργάνωση της διοίκησης και του στρατού. Στη συνέχεια αναδεικνύονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής κοινωνίας και κουλτούρας, όπως η οργάνωση της παραγωγής, η ζωή στις πόλεις και στην ύπαιθρο, οι πολιτισμικές επαφές με τη μεσαιωνική Δύση και τον ισλαμικό κόσμο, η σύνθεση και οι πολιτικές στρατηγικές των ελίτ. Το μάθημα ολοκληρώνεται με τρία ειδικά ζητήματα της Βυζαντινής Ιστορίας, όπου αναλύονται η περίοδος της Εικονομαχίας, οι κανονιστικοί λόγοι και οι πολιτικές περί «ορθοδοξίας» και «ετεροδοξίας» και οι αντιλήψεις για το χρόνο και την ιστορία.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους φοιτητές
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας 86
  Σύνολο Μαθήματος  125
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, τ.1-3, μτφ. Ι.Παναγόπουλος, Αθήνα: Βασιλόπουλος 1978-1981.
  2. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ., Εκδοτική Αθηνών, τ.Ζ΄, Η΄, Θ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 1980.
  3. R.Browning, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μτφ. Ν.Κονομής, Αθήνα: Παπαδήμας 1992.
  4. A.Guillou, Ο Βυζαντινός πολιτισμός, μτφ. P.Odorico – Σ.Τσοχανταρίδου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1996.
  5. Α.Λαϊου, επιμ., Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου, τ.1-3, Αθήνα: ΜΙΕΤ 2006.
  6. C.Mango, επιμ., Ιστορία του Βυζαντίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μτφ. Ο.Καραγιώργου, Αθήνα: Νεφέλη 2006.
  7. J.Haldon, Βυζάντιο: Μια Ιστορία, μτφ. Σ.Ν.Σφυρόερα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2007.
  8. C.Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της νέας Ρώμης, μτφ. Δ.Τσουγκαράκης, Αθήνα: ΜΙΕΤ 2007.
  9. J.Herrin, Τι είναι το Βυζάντιο;, μτφ. Χ.Σαμαρά, Αθήνα: Ωκεανίδα 2008.
  10. H.G.Beck, Η Βυζαντινή χιλιετία, μτφ. Δ.Κούρτοβικ, Αθήνα: ΜΙΕΤ 2009.
  11. A.Cameron, Οι Βυζαντινοί, μτφ. Γ.Τζήμας, Αθήνα: Ψυχογιός 2009.
  12. C.Morrisson – J.C.Cheynet, επιμ., Ο Βυζαντινός κόσμος, τ. Ι-ΙΙ, Αθήνα: Πόλις 2007 – 2012.

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Βυζαντινά
  2. Βυζαντινά Σύμμεικτα
  3. Byzantine and Modern Greek Studies
  4. Byzantinoslavica
  5. Byzantinische Zeitschrift
  6. Dumbarton Oaks Papers
  7. Jahrbuch der  Österreichischen Byzantinistik
  8. Revue des Études Byzantines