Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: Ι-218 Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ (2ο)
Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερη Ευρώπης
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/i-218/

https://eclass.aegean.gr/courses/SA122/ (κλειστή σελίδα. Απαιτείται εγγραφή)

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ιστορία της προνεοτερικής Ευρώπης και απευθύνεται σε φοιτητές/τριες με περιορισμένες γνώσεις στο συγκριμένο αντικείμενο. Οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν το χρονολογικό πλαίσιο των υπό εξέταση περιόδων, να διακρίνουν τα ερμηνευτικά σχήματα που έχουν προταθεί από την ιστορική έρευνα, να αντλούν συμπεράσματα μέσω συγκρίσεων, να αξιολογούν τις αλλαγές στην ιστορική οπτική, να αναθεωρούν παραδεδομένες ιστορικές κρίσεις, να αναγνωρίζουν τη συνθετότητα στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης και να κρίνουν τη σχέση της ιστορικής έρευνας με το παρόν.

  Γενικές Ικανότητες: Το μάθημα αποσκοπεί σε:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην κοινωνία και τον πολιτισμό της Ευρώπης από τον 5ο μέχρι τον 18ο αιώνα. Εξετάζονται η μετάβαση από την αρχαιότητα και η διαμόρφωση του μεσαιωνικού κόσμου και στη συνέχεια το πέρασμα στην πρώιμη νεότερη περίοδο. Κύριους άξονες του μαθήματος αποτελούν η διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης («βαρβαρικά βασίλεια», κοινοτικό φαινόμενο, ανάδυση του θεσμικού και εδαφικού κράτους), η κοινωνική διαστρωμάτωση (τριμερής διάκριση της μεσαιωνικής κοινωνίας, φεουδαρχική οργάνωση, αστική κοινωνία, ελίτ και υπάλληλα στρώματα), τα δημογραφικά μεγέθη, η οικονομία (χωροδεσποτεία και αγροτικός κόσμος, αστική οικονομία, μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, πρωτοεκβιομηχάνιση, επέκταση στον εξωευρωπαϊκό κόσμο), οι διανοητικοί ορίζοντες (ο μεσαιωνικός χριστιανισμός, το κίνημα της Αναγέννησης, τα κινήματα της Μεταρρύθμισης και Αντιμεταρρύθμισης) και η συγκρότηση ταυτοτήτων (κοινωνικών, έμφυλων, θρησκευτικών).


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Γίνεται χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (παρουσιάσεις σε powerpoint, επικοινωνία μέσω eclass).
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39 ώρες
  Aυτόνομη μελέτη της βιβλιογραφίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Εκπόνηση εργασίας και προετοιμασία για διεξαγωγή προόδου. 45 ώρες
  Προετοιμασία για τελικές εξετάσεις 61 ώρες
  Σύνολο Μαθήματος  145 ώρες
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Η αξιολόγηση γίνεται στα ελληνικά. Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης, προαιρετική εξέταση στο μέσο του εξαμήνου (πρόοδος) με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεων σύντομης απάντησης και προαιρετική εκπόνηση γραπτής εργασίας.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Bloch Marc, 1987. Η Φεουδαλική Κοινωνία. Αθήνα.
  2. Braudel Fernand, 1993-2002 (1949). Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β΄, 3 τ. Αθήνα.
  3. Braudel Fernand, 1995-8 (1979).Υλικός πολιτισμός, οικονομία και καπιταλισμός, (15ος-18ος αιώνας), 2 τ. Αθήνα.
  4. Crawford Katherine, 2007. European Sexualities, 1400-1800. Cambridge.
  5. Gurevich Aaron, 1992. Historical Anthropology of the Middle Ages. Cambridge.
  6. Hufton Olwen, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη (1500-1800). Αθήνα, 2003.
  7. Le Goff Jacques, Ο Πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης. Θεσσαλονίκη 1993.
  8. Kamen Henry, 2002. Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Αθήνα.
  9. Μπενβενίστε Ρίκα, 2007. Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική Ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης, Αθήνα.
  10. Muchembled Robert και William Monter (επιμ.), 2007. Cultural Exchange in Early Modern Europe, 4 τ., Cambridge και Νέα Υόρκη: τ. 1, H. Schilling και Ι. G. Toth (επιμ.), Religion and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700. τ. 2, D. Calabi και S. T. Christensen (επιμ.), Cities and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700. τ. 3, F. Bethencourt και F. Egmont (επιμ.), Correspondence and Cultural Exchange, 1400-1700. τ. 4, H. Roodenburg (επιμ.), Forging European Identities, 1400-1700.
  11. Muir Edward, Ritual in Early Modern Europe. Cambridge, 1997.
  12. Smith Julia, 2008. Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη. Μια Νέα Πολιτισμική Ιστορία 500-1000. Αθήνα.
  13. Todorov Tzvetan, 2004. Η κατάκτηση της Αμερικής: το πρόβλημα του Άλλου. Αθήνα.
  14. Wiesner-Hanks Merry, 2008. Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη 1450-1789, Αθήνα.


  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Journal of Medieval History
  2. Renaissance Quarterly
  3. Sixteenth Century Journal