Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: Ι-221 Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ (1ο)
Τίτλος Μαθήματος: Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.– αρχές 20ού αι.)
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/i-221

https://eclass.aegean.gr/i-221

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:

  • Αποκτούν βασικές γνώσεις για τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στην ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα.
  • Εξοικειώνονται με τη βασική βιβλιογραφία της περιόδου και με την έννοια της «ιστοριογραφίας».
  • Κατανοούν τους ιστορικούς μετασχηματισμούς που συμβαίνουν σε εθνικό πλαίσιο μέσα από μια δια-εθνική συγκριτική προοπτική.
  • Αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα των ιστορικών φαινομένων και, στην προκειμένη περίπτωση, της συγκρότησης ενός εθνικού κράτους τον 19ο αιώνα.

  Γενικές Ικανότητες: Το μάθημα βασίζεται στην ανάλυση και σύνθεση υλικού από διαφορετικές πηγές και βιβλιογραφία με σκοπό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν με κριτικό τρόπο τη νεότερη ελληνική κοινωνία. Το μάθημα ενθαρρύνει συστηματικά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην ενεργή συμμετοχή. Καλλιεργεί τη διεπιστημονικότητα, καθώς χρησιμοποιεί εργαλεία της ιστορίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της αρχαιολογίας. Οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν γνώσεις και ευαισθησίες σχετικές με τη διαμόρφωση του ελληνικού έθνους – κράτους μέσα από μια δια-εθνική συγκριτική προσέγγιση.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο μάθημα εξετάζονται στη διαπλοκή τους οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις στην ελληνική κοινωνία, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού μηχανισμού και το πελατειακό σύστημα, τους πολιτικούς θεσμούς και τη λειτουργία των κομμάτων, την εθνική ιδεολογία και τον εθνικισμό, την κοινωνική διαστρωμάτωση στα πρώτα αστικά κέντρα και τέλος στο χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας με άξονες την εκβιομηχάνιση, την αγροτική πίστη και τις σχέσεις γαιοκτησίας, τη ναυτιλία και το εμπόριο. Το μάθημα αρθρώνεται γύρω από δύο βασικές παραδοχές. Κατά πρώτο, υιοθετείται η συγκριτική οπτική με βάση την οποία αναζητούνται οι διαφορές αλλά και οι ομοιότητες τόσο με τις χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου όσο και με τις χώρες της περιφέρειας στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Κατά δεύτερο, υπογραμμίζεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι παράλληλα με την εξέταση των ιστορικών γεγονότων και μετασχηματισμών εξετάζουμε και ιστορικά ερμηνευτικά σχήματα. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται οι διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις των ιστορικών στο εσωτερικό της ελληνικής ιστοριογραφίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων σαράντα χρόνων.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Στην αίθουσα γίνεται χρήση power point. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην σελίδα του μαθήματος στο e-class.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 36
  Συμμετοχή στην τάξη 20
  Αυτόνομη μελέτη βιβλιογραφίας 21
  Προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις 50
  Τελική εξέταση 3
  Σύνολο Μαθήματος  133
  Αξιολόγηση Φοιτητών:

  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συνολική παρουσία στην τάξη και την τελική εξέταση.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Αρώνη Καίτη -Τσίχλη, Λύντια Τρίχα (επιμ.), Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του. Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000.
  2. Δερτιλής Γ.Β. και Κώστας Κωστής (επιμ. – εισαγ.), Θέματα νεοελληνικής ιστορίας, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1991.
  3. Δερτιλής Γ., Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Αθήνα ³2005, τ. Α΄και Β΄.
  4. Hering Gunnar, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2004, τ. Α΄και Β΄.
  5. Κωστής Κώστας και Σωκράτης Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006.
  6. Κωστής Κώστας, «Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας»: Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος-210ς αιώνας, Πόλις, Αθήνα 2014.
  7. Λιάκος Αντώνης – Έφη Γαζή (επιμ.), Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Διεθνές πλαίσιο, εξουσία και πολιτική τον 19ο αιώνα, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2008.