Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: Ι-241 Εξάμηνο Σπουδών: A΄ (1ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Ι: Πολιτεύματα και πολιτική ιστορία στην Αρχαία Ελλάδα
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/i-241/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:
  Πολιτεύματα και πολιτική ιστορία στην Αρχαία Ελλάδα Μαθησιακά αποτελέσματα:
  Οι φοιτητές που παρακολουθούν τις διαλέξεις και καλύπτουν την ύλη θα είναι σε θέση, μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου:
  α) να διακρίνουν με ευχέρεια τα πολιτεύματα που ίσχυσαν κατά την αρχαιότητα στις ελληνικές πόλεις-κράτη και να αναγνωρίζουν τις κρίσιμες διαφορές τους όσον αφορά στις κοινωνικές προϋποθέσεις τους
  β) να κατανοούν τα περίπλοκα ζητήματα της μεθόδου ταξινόμησης των πολιτευμάτων με την εφαρμογή, αφενός, περιγραφικών-μορφολογικών κριτηρίων και, αφετέρου, ποιοτικών-ερμηνευτικών κριτηρίων
  γ) να μελετούν με κριτικό πνεύμα την πολυσχιδή διαμάχη -στο πλαίσιο της αρχαιοελληνικής, αλλά και της νεότερης, πολιτικής φιλοσοφίας- σχετικά με τα υπαρκτά πολιτεύματα σε σύγκριση προς υποθετικά-ιδεώδη πολιτεύματα (ουτοπίες)

  Γενικές Ικανότητες: Εξοικείωση με τις μεθόδους ορισμού και τη συγκριτική θεώρηση πολιτικών θεσμών και πρακτικών.
  Άσκηση της κριτικής σκέψης και του αντιρρητικού λόγου.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Οι αρχαιοελληνικές πόλεις-κράτη παρουσιάζουν σημαντική ποικιλία πολιτευμάτων, τα οποία μάλιστα οργανώνονταν στο πλαίσιο της πολιτικής φιλοσοφίας σε περίπλοκα σχήματα ομοιοτήτων και αντιθέσεων. Παράλληλα, φαίνεται να υπήρξε έντονος ο προβληματισμός σχετικά με τη μετάλλαξη, τον εκφυλισμό ή την ολίσθησή τους, φαινόμενα τα οποία θα ήταν δυνατό να τεκμηριώνονται από την ίδια την πολιτική ιστορία. Το μάθημα αυτό αποβλέπει στην παρουσίαση των σπουδαιότερων πτυχών της σχετικής γραμματείας, πάντοτε σε συνάρτηση με τις σύγχρονές τους εξελίξεις στην οικονομία, την κοινωνία, τους θεσμούς και τη διπλωματία


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας open e class
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Αυτόνομη μελέτη βιβλιογραφίας 20
  Προετοιμασία τελικών εξετάσεων 70
  Σύνολο Μαθήματος  129
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γραπτή εξέταση στα ελληνικά. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Α. Αndrewes, Αρχαία ελληνική κοινωνία, μτφρ. A. Παναγόπουλος, Αθήνα 2003: MIET
  2. F. Gschnitzer, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, μτφρ. Ά. Χανιώτης, Αθήνα 2011: MIET