Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: Ι-267 Εξάμηνο Σπουδών: Γ' (3ο)
Τίτλος Μαθήματος: Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις υποστηριζόμενες από οπτικό υλικό και φωτοτυπίες 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/i-267/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Οι φοιτητές που παρακολουθούν τις διαλέξεις και μελετούν την ύλη αποκτούν την δυνατότητα κατανόησης των τεράστιων ανατροπών που επεφύλασσε ο «μεγάλος» 19ος αι. για την ιστορία της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα για εκείνην της Ευρώπης. Είναι σε θέση να διαπιστώσουν τις καταλυτικές επιδράσεις των επαναστάσεων, στον πνευματικό (Διαφωτισμός), στον ιδεολογικοπολιτικό (Γαλλική Επανάσταση) και στον οικονομικό τομέα ( Βιομηχανική Επανάσταση) ως προς την ανθρώπινη συνθήκη. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την επιστημονική βιβλιογραφία και μπορούν να αντιληφθούν την ανάδυση, την κυριαρχία και τους ανταγωνισμούς των Μεγάλων Δυνάμεων, την δυναμική και τις αντιφάσεις των κινημάτων εθνικής αυτοδιάθεσης, το εύρος και το περιεχόμενο των κοινωνικών συγκρούσεων και τέλος την πολυπλοκότητα των παραγόντων που επηρέασαν αποφασιστικά την εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

  Γενικές Ικανότητες: 


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Στο μάθημα εξετάζονται οι εξής θεματικές ενότητες: Βιομηχανική Επανάσταση – Γαλλική Επανάσταση – Η Ευρώπη μετά το 1815 και τα επαναστατικά κινήματα – Αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση τον 19ο αιώνα – Δημιουργία εθνικών κρατών – Ο θρίαμβος και η κρίση του ευρωπαϊκού καπιταλισμού (1870-1914). Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις δύο επαναστάσεις (βιομηχανική και γαλλική) που άλλαξαν τη μορφή και καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Ευρώπης. Σε κάθε ενότητα προηγείται σύντομη εισαγωγή και χρονολογική παρουσίαση των γεγονότων-σημείων αναφοράς και επακολουθεί η ανάλυση των παραγόντων που επηρέασαν τις εξελίξεις καθώς και των μηχανισμών που χαρακτηρίζουν τις νέες ιστορικές πραγματικότητες.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις,σεμινάρια, προβολές 39
  Αυτόνομη μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 60
  Προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις 40
  Σύνολο Μαθήματος  139
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γραπτή εξέταση στα ελληνικά.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  Hobsbawm, E.  2008. Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848.  ΜΙΕΤ, Αθήνα.

  Hobsbawm, E.  2006. Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875. ΜΙΕΤ,  Αθήνα.

  Hobsbawm, E. 2007. Η εποχή των αυτοκρατοριών, 1875-1914. ΜΙΕΤ, Αθήνα.

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
  Burns, E. 2006. Ευρωπαϊκή Ιστορία, Επίκεντρο. Αθήνα.

  Ντέιβις, Ν. 2010. Ιστορία της Ευρώπης, τ. Β’. Νεφέλη, Αθήνα.