Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ-100 Εξάμηνο Σπουδών: A΄ (1ο)
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/ka-100/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να εξοικειωθούν με το αντικείμενο και την μεθοδολογία της κοινωνικής ανθρωπολογίας καθώς και με βασικές θεωρητικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην ανθρωπολογική μελέτη του πολιτισμού και της κοινωνίας.

  Να αναγνωρίζουν τους «δικούς μας», πολιτισμικά κατασκευασμένους και συχνά εθνοκεντρικούς τρόπους αντίληψης του κόσμου.

  Να διακρίνουν τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας για τη θεμελίωση της κοινωνικής ανθρωπολογίας.

  Να διακρίνουν τις διαφορετικές ανθρωπολογικές προσεγγίσεις για την κοινωνία και τον πολιτισμό και τη σύνδεσή τους με το ιστορικό πλαίσιο

  Να εντοπίζουν τις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται ο εθνοκεντρισμός και ο ρατσισμός και τη σύνθετη σχέση τους με την ανθρωπολογία.

  Γενικές Ικανότητες: Το μάθημα αποσκοπεί:

   Το μάθημα αποσκοπεί:
   – στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
   – στην εξοικείωση με ερευνητικές ιδέες που αναπτύχθηκαν στην κοινωνική ανθρωπολογία
   – στο σεβασμό στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
   – στην ανάπτυξη κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης.


   (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει μια γενική εικόνα της κοινωνικής ανθρωπολογίας ως προς τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται, τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στις οποίες στηρίζεται και τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί. Το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι ανθρωπολόγοι αντιλαμβάνονται το φαινόμενο «άνθρωπος» και τη βασική συνθήκη της ύπαρξής του που είναι ο «πολιτισμός». Εστιάζει δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμός συνιστά το πλαίσιο μέσα στο οποίο σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους, αποκτούμε εμπειρίες, κάνουμε επιλογές και προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον μας. Επιπλέον διερευνά πώς και το γιατί οι τρόποι ζωής που οι άνθρωποι έχουν επινοήσει διαφέρουν μεταξύ τους, καθώς και τη σημασία που έχει η μελέτη της πολιτισμικής ποικιλίας για την κατανόηση του «ανθρώπου». Τέλος εξετάζονται κριτικά διάφορες αυτονόητες αντιλήψεις, όπως πχ ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι βασικά προϊόν «ενστίκτων», ότι υπάρχουν «ανώτεροι» και «κατώτεροι» πολιτισμοί ή ότι ο δικός μας τρόπος ζωής είναι αντικειμενικά προτιμότερος από άλλους.


   (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

   Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
   Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass
   Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
   Διαλέξεις 40
   Ασκήσεις στην τάξη 15
   Εκπαιδευτική εκδρομή 10
   Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
   Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30
   Σύνολο Μαθήματος 140
   Αξιολόγηση Φοιτητών: Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

   (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

    Eriksen, Thomas Hylland. 2007. Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα. Μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική.
    Hendry, Joy. 2011. Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην πολιτισμική και κοινωνική ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική.
    Colleyn, Jean-Paul. 2005 [1998]. Στοιχεία Κοινωνικής και πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Αθήνα: Πλέθρον.
    Geertz, Clifford. 2003 [1973]. Η ερμηνεία των πολιτισμών. Αθήνα: Αλεξάνδρεια [«Πρόσωπο, χρόνος και συμπεριφορά στο Μπαλί»], σελ. 358-377.
    van Gennep, A. 1997. «Διαβατήριες τελετές κατά τη γέννηση και την παιδική ηλικία». Στο Παιδική ηλικία. Μακρυνιώτη, Δ. (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις νήσος, σ. 358-368.
    Leach, R. Edmund. 1961 «Χρόνος και ψεύτικες μύτες» (μετάφραση δακτυλογραφημένη). Στο Rethinking anthropology, Πανεπιστήμιο του Σικάγου.
    Παραδέλλης, Θόδωρος «Πρόλογος του επιμελητή» στο Mary Douglas. 2006 [1966]. Καθαρότητα και Κίνδυνος: Μια ανάλυση των εννοιών της μιαρότητας και του ταμπού. Αθήνα: Πολύτροπον, σ. 9-27
    Douglas, Mary. 2006 [1966]. Καθαρότητα και Κίνδυνος: μια ανάλυση των εννοιών της μιαρότητας και του ταμπού. Αθήνα: Πολύτροπον, [«Εξωτερικά όρια»], σ. 215-239.
    Λέβι-Στρως, Κλωντ. 1987. Φυλή και ιστορία. Φυλή και Πολιτισμός. Αθήνα: Πατάκης.

    Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

    – The Journal of the Royal Anthropological Institute (JRAI)
    – L’Homme
    – Εθνολογία
    -Σύγχρονα Θέματα