Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ-122 Εξάμηνο Σπουδών: E’ (5ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ανθρωπολογία των φύλων
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, ειδικού υποβάθρου, ειδόκευσης γενικών γνώσεων, ανπάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Nαι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/ka-122/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Να εξοικειώσει τους φοιτητές/-τριες με τις κυριότερες ανθρωπολογικές προβληματικές για το φύλο και με τη χρήση του φύλου ως εργαλείο προβληματισμού για ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπολογία, όπως η σχέση μεταξύ του βιολογικού και του κοινωνικού/πολιτισμικού και οι σχέσεις εξουσίας.

  Γενικές Ικανότητες:

  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέωβ ερευνητικών ιδεών
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου
  • Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Φεμινισμός/-οί και ανθρωπολογία/κοινωνικές επιστήμες: το ζήτημα της σχέσης κοινωνικών κινημάτων, κοινωνικής θεωρίας και «επιστήμης». Από την ανθρωπολογία των γυναικών στην ανθρωπολογία των φύλων: σύγχρονα θεωρητικά ρεύματα. Το ζήτημα της έμφυλης διαφοράς: φύση:γυναίκα/πολιτισμός:άνδρας; Βιολογικό/κοινωνικό φύλο (sex/gender), σεξουαλικότητα, αναπαραγωγή, συγγένεια. Φύλο και σχέσεις εξουσίας: ανδρική εξουσία και γυναικεία αντίσταση, ανδρισμός και εξουσία. Το φύλο ως μεταφορά: το φύλο ως τρόπος νοηματοδότησης και νομιμοποίησης των κοινωνικών σχέσεων και σχέσεων εξουσίας πέρα από το φύλο. Φύλο, σεξουαλικότητα και αναστοχαστική ανθρωπολογία: έμφυλες, σεξουαλικές ταυτότητες και διυποκειμενικότητα στην ανθρωπολογική έρευνα και γραφή


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Στην αίθουσα γίνεται συστηματική χρήση, οπτικού υλικού, power point και του διαδικτύου. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην σελίδα του μαθήματος στο e-class.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 60
  Aσκήσεις στην τάξη 40
  Αυττόνομη μελέτη και προετοιμασία για εξετάσεις 50
  Εξετάσεις 10
  Σύνολο Μαθήματος  160
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Eλληνικά, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Γραπτή Εργασία, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Γραπτή Εξέταση

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Γιαννακόπουλος Κ. (επιμέλεια) 2006. Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
  2.  Α. (επιμέλεια) 1994. Ανθρωπολογία, γυναίκες και φύλο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
  3. Laqueur T. 2003. Κατασκευάζοντας το φύλο. Σώμα και κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους Ελληνες έως το Φρόιντ. Αθήνα: Πολύτροπον.
  4. Παπαταξιάρχης Ε. –Παραδέλλης Θ. 1992 (επιμέλεια). Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Καστανιώτης/Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
  5. Badinter E. 1994. XY. H ανδρική ταυτότητα. Αθήνα: Κάτοπτρο.
  6. Βαρίκα Ε. 2000. Με διαφορετικό πρόσωπο. Φύλο, διαφορά και οικουμενικότητα. Αθήνα: Κατάρτι.
  7. Gatens M., 1996. Imaginary Bodies. Ethics, Power and Corporeality. London and New York: Routledge.
  8. Iacub M. 2002. Qu’avez–vous fait de la libération sexuelle? Paris : Flammarion.