Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: KA-126 Εξάμηνο Σπουδών: H΄ (8ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ανθρωπολογία του Ισλάμ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων.
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/ka-126/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: 

  Γενικές Ικανότητες: 


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: επικοινωνία με φοτιτητές/τριες με eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 60
  Ασκήσεις στην τάξη 30
  Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία για εξετάσεις 50
  Εξετάσεις 5
  Σύνολο Μαθήματος 145
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Γραπτή Εργασία

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: