Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ-140 Εξάμηνο Σπουδών: A΄ (1ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ Με προσωπική συνεργασία (tutorials) και γραπτές εξετάσεις στα αγγλικά
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/ka-140/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριών με τα κυριότερα ρεύματα που κυριάρχησαν στην Κοινωνική Ανθρωπολογία από τα τέλη του 19ου έως τα τέλη του 20ου αι. και η εξοικείωσή τους με βασικές έννοιες και μεθοδολογίες.

  Οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα κυριότερα θεωρητικά ρεύματα και μεθόδους έρευνας στην ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και να τα συνδέουν με συγκεκριμένα ερωτήματα στη μελέτη του πολιτισμού. Επίσης, θα μπορέσουν να αναπτύξουν ένα ταξινομικό σχήμα των θεωρητικών τάσεων της Ανθρωπολογίας στον χώρο και το χρόνο και θα μάθουν να συνδέουν τη θεωρία με συγκεκριμένους ανθρώπους, τόπους και γεγονότα. Θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες-εργαλεία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και με την εφαρμογή τους.

  Γενικές Ικανότητες: 

  • Απόκτηση βάσεων όσον αφορά στην ταυτότητα της επιστήμης της Ανθρωπολογίας.
  • Άσκηση στις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ θεωριών και ικανότητα στην τοποθέτηση μιας θεωρίας σε συγκεκριμένα ιστορικά και γεωγραφικά πλαίσια.
  • Αυτόνομη εργασία και εξοικείωση με τη σταδιακή μελέτη.
  • Εμπειρία στην παρουσίαση εργασίας σε κοινό με χρήση powerpoint.

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο μάθημα εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες και ρεύματα που κυριάρχησαν στην Κοινωνική Ανθρωπολογία από το 19ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ου. Έμφαση δίνεται επίσης στην κατανόηση της προέλευσης και των χαρακτηριστικών των τριών «εθνικών σχολών» (της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Αμερικανικής) της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας καθώς και βασικών εννοιών, όπως εξέλιξη, πολιτισμός, λειτουργία, διαδικασία και δομή.

  1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Οι Aπαρχές της Aνθρωπολογικής Σκέψης
  2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 19ος αι. Κλασσικός Εξελικτισμός και Θεωρίες της Διάδοσης
  3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Η Αμερικάνικη Ανθρωπολογία – O Φραντς Μπόας και μαθητές
  4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Βρετανική Ανθρ/γία – Η θεωρία του Λειτουργισμού (Μαλινόφσκι)
  5. ΕΝΟΤΗΤΑ 5η Εμίλ Ντυρκέμ, Μαρσέλ Μως  και η Γαλλική Ανθρωπολογία
  6. ΕΝΟΤΗΤΑ 6η Η Θεωρία του Δομολειτουργισμού (Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard)
  7. ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Ο Συμβολικός Δομισμός (Λεβι-Στρως)
  8. ΕΝΟΤΗΤΑ 8η Ύστερος Εικοστός Αιώνας
  9. ΕΝΟΤΗΤΑ 9η Ο Μαρξισμός και η Δεκαετία του ’70
  10. ΕΝΟΤΗΤΑ 10η H Δεκαετία του ’80

  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις Powerpoint, προβολή ντοκιμαντέρ, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδασκαλίας (eclass).
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις και παρουσιάσεις 26
  Προβολές ταινιών 13
  Aυτόνομη μελέτη της βιβλιογραφίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 26
  Εργασία ή παρουσίαση 25
   Προετοιμασία και διεξαγωγή προόδων  30
   Ή Προετοιμασία για τελικές εξετάσεις  30
  Σύνολο Μαθήματος  150
  Αξιολόγηση Φοιτητών:

  Γλώσσα αξιολόγησης:
  ελληνικά και αγγλικά (εφόσον πρόκειται για φοιτητή/τρια που δεν μιλά ελληνικά)

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Προαιρετική εκπόνηση γραπτής εργασίας.
  Γραπτή εξέταση με το σύστημα των προόδων.
  Γραπτή εξέταση κειμενικής μορφής στο τέλος του εξαμήνου.


  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνόγλωσση

  1. Π. Έρικσον και Λ. Μέρφι (2002) Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης  Κριτική, Αθήνα
  2. Σ. Δημητρίου-Κοτσώνη και Σ. Δημητρίου (1996) Ανθρωπολογία και Ιστορία Καστανιώτης, Αθήνα
  3. Α. Κούπερ  (1994) Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι Καστανιώτης, Αθήνα
  4. Μαρσέλ Μως  Το Δώρο,  Καστανιώτης, Αθήνα
  5. Α. Κυριακίδου-Νέστορος (1977) «Ο Claude Lévi-Strauss και το έργο του». Προλεγόμενα στο C. Lévi-Strauss  Άγρια Σκέψη, Παπαζήσης, Αθήνα

  Ξενόγλωσση

  1. T.H. Eriksen and F.S. Nielsen (2001) A History of Anthropology London: Pluto Press
  2. R. Layton (1997) An Introduction to Theory in Anthropology Cambridge University Press
  3. A. Barnard History and Theory in Anthropology (2000) Cambridge University Press