Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ-141 Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ (4ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ανθρωπολογική Θεωρία
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/KA-141/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να γνωρίζουν:

  • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της σύγχρονης ανθρωπολογικής θεωρίας -Να μπορούν να συνδυάσουν τις έννοιες αυτές με εκείνες που διδάσκονται στα μαθήματα που αναφέρονται σε ειδικούς κλάδους της ανθρωπολογίας
  • Να κατανοήσουν την σύνδεση της ανθρωπολογίας με άλλες πειθαρχίες

  Γενικές Ικανότητες: 


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Κριτική παρουσίαση των κυριότερων ανθρωπολογικών θεωριών (λειτουργισμός, δομολειτουργισμός, μαρξισμός, δομισμός, ερμηνευτική, μεταδομισμός) και η ένταξή τους σε ευρύτερα θεωρητικά ρεύματα. Έτσι, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ανθρωπολογία συνομιλεί με άλλες επιστήμες όπως τη φιλοσοφία και τη ψυχανάλυση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση από τον δομισμό στον μεταδομισμό και στα σύγχρονα θέματα στην ανθρωπολογική θεωρία όπως υποκειμενικότητα, εξουσία-γνώση, ανθρωπολογία της ενσωμάτωσης/σωματοποίησης και του συναισθήματος. Η πρόσφατη, με βάση τις παραπάνω θεωρίες και θεματικές, επανεξέταση της εθνογραφικής έρευνας και γραφής θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες του μαθήματος.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: επικοινωνία με φοτιτητές/τριες με eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 60
  Ασκήσεις στην τάξη 30
  Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία για εξετάσεις 50
  Εξετάσεις 5
  Σύνολο Μαθήματος 145
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Γραπτή Εργασία

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Geertz C. 2003 Η ερμηνεία των πολιτισμών. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
  2. Marcus G.-Fischer M. 1986 Anthropology as Cultural Critique. An Experimental
   Moment in the Human Sciences. Chicago & London: The University of Chicago Press.
  3. Γκέφου-Μαδιανού Δ. (επιμέλεια) 1998 Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα.
  4. Foucault M. 1966 Les mots et les choses. Paris: Gallimard. (ελλ. μετάφραση Οι λέξεις και τα πράγματα μετ. Κ. Παπαγιώργης)
   Smith Ph. 2006 Πολιτισμική θεωρία. Αθήνα: Κριτική.