Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ-142 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ (6ο)
Τίτλος Μαθήματος: Aνθρωπολογια του σώματος
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής, ειδίκευσης, ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/KA-142/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Να εξοικειώσει τις/τους φοιτήριες/τές με τις προσεγγίσεις του σώματος στην ανθρωπολογία και τις κοινωνικές επιστήμες και τις εφαρμογές αυτών των προσεγγίσεων σε σύγχρονες θεματικές περιοχές και κυρίως στις σύγχρονες τεχνολογίες του σώματος.

  Γενικές Ικανότητες: 

  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  ΠΑραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα εξετάσει τις κυριότερες προσεγγίσεις του σώματος οι οποίες αμφισβήτησαν τις ηγεμονικές ιεραρχικές διχοτομίες νους-σώμα, φύση-πολιτισμός, άτομα-κοινωνία, σώμα-εαυτός. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν από την φαινομενολογική και την φουκωϊκή θεώρηση του πολιτικού σώματος μέχρι τις πρόσφατες θεωρίες για τα συναισθήματα (affect theory). Επίσης θα εξεταστούν διάφορες θεματικές σχετικές με το σώμα κυρίως εκείνες που ασχολούνται με το έμφυλο σώμα και την διεμφυλικότητα, τη σχέση ανθρώπου-μηχανής, την αναπηρία, , το διαδίκτυο, την τροφή, την σχέση σώματος-χώρου και γενικότερα τις σύγχρονες τεχνολογίες του σώματος.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: επικοινωνία με φοτιτητές/τριες με eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 60
  Ασκήσεις στην τάξη 30
  Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία για εξετάσεις 50
  Εξετάσεις 5
  Σύνολο Μαθήματος 145
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Ελληνικά, Γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Γραπτή Εργασία.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμέλεια) 2004. Τα όρια του σώματος. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Αθήνα : Νήσος
  • Μωρίς Μερλώ-Ποντι 2016.Φαινομενολογία της αντίληψης (μτφρ. Κική Καψαμπέλη). Αθήνα Νήσος
  • Μισελ Φουκό Ιστορία της σεξουαλικότητας. Η θέληση για την γνώση. Αθήνα: Πλέθρον
  • Pierre Bourdieu 2015. Η ανδρική κυριαρχία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
  • Νάντια Σερεμετάκη (επιμ.) 2017 Παλιννόστηση αισθήσεων. Αθήνα: Πεδίον- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: