Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ-145 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ (6ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ένδυση και πολιτισμός
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/KA-145/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των συμμετεχόντων να προσεγγίζουν κριτικά την ένδυση και να αντλούν από αυτή κοινωνικές πληροφορίες. Θα μπορούν να κατανοούν πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η ένδυση επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων και τις κοινωνικές σχέσεις, σε ποικίλα πεδία όπως η πολιτική, η θρησκεία, το φύλο, η σεξουαλικότητα, το έθνος, η οικονομία, η κοινωνική ταυτότητα/διάκριση, η μετανάστευση, η βιωσιμότητα και άλλα. Παράλληλα, θα εξασκηθούν στην κατανόηση και παρουσίαση αγγλικών κειμένων και στη χρήση του powerpoint.

  Γενικές Ικανότητες: 

  Ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης σε θέματα που αφορούν την ένδυση στην καθημερινή ζωή.
  Απόκτηση εμπειρίας σε ατομικές/συλλογικές παρουσιάσεις και ατομικές/συλλογικές εργασίες.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Η ένδυση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διαμόρφωση των ανθρώπων και των μεταξύ τους σχέσεων. Με βάση τα θεωρητικά εργαλεία που προσφέρει το γνωστικό πεδίο του υλικού πολιτισμού για την κατανόηση της σχέσης των ανθρώπων με τον υλικό κόσμο, θα εξεταστούν ενδυματολογικές αντιλήψεις και πρακτικές σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια, όπως: διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, θρησκείες, σωματικές τεχνικές, έμφυλες σχέσεις και σεξουαλικότητα, μετανάστευση, βιωσιμότητα, και άλλα. Επιπρόσθετα, στις ενότητες του μαθήματος συγκαταλέγεται η πολιτισμική μελέτη της υπόδησης, καθώς και η μελέτη του ενδύματος ως εκθεσιακό αντικείμενο στο πλαίσιο πολιτικών πολιτιστικής αναπαράστασης.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Με φυσική παρουσία, εκτός και αν οριστεί διαφορετικά λόγω των εκάστοτε συνθηκών
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του μαθήματος (eclass), διαλέξεις/παρουσιάσεις, πρόσκληση εξωτερικών ομιλητών, κ.ά.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις/συζητήσεις 27
  Παρουσιάσεις φοιτητών 12
  Προετοιμασία με συνεργασία 35
  Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία εργασιών /εξετάσεων 86
  Σύνολο Μαθήματος 160
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  α) Συμμετοχή στο μάθημα (40%)
  β) Παρουσιάσεις στο μάθημα (30%)
  γ) Γραπτή εξέταση/εργασία (30%)

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Πετρίδου, Ε. (2012) ‘Ένδυμα και Υλικός Πολιτισμός: από τη σημειολογία στη δράση’ στο Ε. Γιαλούρη (επιμ.) Υλικός Πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
  • R. Barthes (2016) Το μπλε είναι φέτος στη μόδα… κείμενα για την ένδυση και τη μόδα. Πλέθρον.
  • ‘Η θεωρία της ένδυσης’ (2002) Αφιέρωμα στο Αρχαιολογία και Τέχνες, τ.85Α και Β
  • Entwistle, J. (2000) ‘Fashion and the fleshy body: dress as embodied practice’ στο Fashion Theory 4 (3), σελ. 323-348
  • Miller, D. (2010) ‘Why clothing is not superficial’ στο του ιδίου Stuff , Polity, σελ. 12-41
  • Banerjee M. και Miller D. (2003) The sari, Oxford: Berg
  • Dress & Politics -Ενδυματολογικά, τ. 4 – (επιμ. Σ. Παντουβάκη και Ε. Πετρίδου) , ΠΛΙ
  • Petridou E. (2013) “Dancing in High Heels: A Material Culture Approach to Argentine Tango” στο T. Bampilis και P. ter Keurs (επιμ.) Social matter(s): Anthropological Approaches to Materiality, LIT