Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ-194 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ' (6o)
Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτική πράξη και κοινωνικές επιστήμες
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής – Μάθημα Γενικού Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/ka-194/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:

  Το μάθημα επιδιώκει οι φοιτητές/τριες:

  – να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο η Κοινωνική Ανθρωπολογία ως επιστήμη συνδιαλέγεται με τη διδακτική των κοινωνικών επιστημών και την εκπαιδευτική πράξη και θεωρία γενικότερα
  – να μελετήσουν και να εξοικειωθούν βιωματικά με τις κύριες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στο σύγχρονο σχολείο
  – να μπορούν να σχεδιάσουν μια διδακτική ενότητα και να αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα

  Γενικές Ικανότητες:

  – Ανάπτυξη κριτικής και (ανα)στοχαστικής σκέψης
  – Ανάπτυξη δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  – Αυτόνομη εργασία – εργασία σε ομάδες
  – Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη διδακτική των κοινωνικών επιστημών και στις βασικές θεωρίες που τη διέπουν ως διακλαδικό γνωστικό αντικείμενο (μάθηση και εκπαιδευτική πράξη, μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού). Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στην προσέγγιση και διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών από τους εκπαιδευτικούς (κριτική εθνοκεντρικών προσεγγίσεων, διαπολιτισμικότητα, ο αναστοχασμός ως εργαλείο για τον εκπαιδευτικό – ερευνητή της τάξης του κ.α.). Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με τις κύριες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τον/την εκπαιδευτικό στη σχολική τάξη, καθώς επίσης με τα βασικά στάδια οργάνωσης ενός σχεδίου μαθήματος και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πράξης. Το μάθημα δεν περιορίζεται στην παρουσίαση μόνο βασικών θεωριών αλλά επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές να κάνουν με ενάργεια τη σύνδεση ανάμεσα στις θεωρητικές προσεγγίσεις με τις οποίες εξοικειώνονται και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία
  Χρήση της Εκπαιδευτικής on line Πλατφόρμας eclass (θα δοθεί
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Ασκήσεις στην τάξη 40
  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις 66
  Τελική εξέταση 5
  Σύνολο Μαθήματος  150
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδος αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση που περιέχει ανάπτυξη δοκιμίου

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Αβδελλά, Ε., 1998. Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος.

  Ανδρούσου, Α., 2009. Η Παρατήρηση ως Ποιοτική Μέθοδος Έρευνας, στο Χατζηνικήτα Β. (Επιμ.), Η Παρατήρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα, Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ, (79 -104).

  Δαλκαβούκης Β., Κ., Μάνος, Ι., Βέικου, Χ., 2010. Ανυποψίαστοι Ανθρωπολόγοι, Καχύποπτοι Φοιτητές. Διδάσκοντας Ανθρωπολογία σ’ αυτούς που “δεν τη χρειάζονται” . Αθήνα: Κριτική.

  Κασσωτάκης, Μ., 2013. Μάθηση και Διδασκαλία. Αθήνα : Εκδόσεις Γρηγόρη

  Κλειδιά και Αντικλείδια, 2004. Σειρά επιμορφωτικού εκπαιδευτικού υλικού απευθυνόμενου σε εκπαιδευτικούς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, www.kleidiakaiantikleidia.net

  Κουζέλης, Γ.,1992. Από τον Βιωματικό στον Επιστημονικό Κόσμο: Ζητήματα Κοινωνικής Αναπαραγωγικής της Γνώσης. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

  Κουζέλης, Γ.,2005. Ενάντια στα Φαινόμενα: Για μια Προσέγγιση της Διδακτικής των Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα: Νήσος.

  Λιάκος, Α., Γαζή, Ε., Κόκκινος, Γ., Πεντάζου, Ι., Σμπιλίρης, Γ,. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός. Α’ Τάξη Γενικού Λυκείου.

  Ματσαγγούρας, Η., 2007. Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Τόμος Β’ Στρατηγικές Διδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg

  Ματσαγγούρας, Η., 2008. Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

  Ματσαγγούρας, Η., 2012. Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα : Εκδόσεις Γρηγόρη.

  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. 2011. Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Α: Γενικό Μέρος. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

  Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου, Δ., 2013. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Εκπαιδευτικές Πρακτικές. Αθήνα : Πεδίο.

  Πλεξουσάκη. Ε., 2004. Πολιτισμός και Σχολείο. Στο Κλειδιά και Αντικλείδια, 2004. Σειρά επιμορφωτικού εκπαιδευτικού υλικού απευθυνόμενου σε εκπαιδευτικούς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, www.kleidiakaiantikleidia.net

  Πυργιωτάκης,Γ. & Θεοφιλίδης,Χ. (επιμ), (2016). Εκπαιδευτική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο

  Reed – Danahay, D., 2000. «Habitus and cultural identity: home – school relationships in
  rural France». Στο Brandley A. U. Levinson (επιμ.), Schooling the Symbolic Animal:
  Social and Cultural Dimensions of Education. New York: Rowman & Littlefield
  Publishers, INC.

  Schensul, J., 2011, «Building an Applied Educational Anthropology beyond the Academy». Στο Levinson B. και Pollock Μ.,(επιμ.), A Companion to the Anthropology of Education. London: Blackwel.

  Zevin, J., 2013. Social studies for the twenty-first century: Methods and materials for teaching in middle and secondary schools. London: Routledge