Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ-196 Εξάμηνο Σπουδών: H΄ (8ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ανθρωπολογία, βιολογία, τεχνολογία
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/KA-196/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Ο εικοστός πρώτος αιώνας χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ως αιώνας της βιολογίας. Το μάθημα αυτό εξετάζει πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές της βιολογίας, την εποχή της γενομικής, της βιοτεχνολογίας, της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της συνθετικής βιολογίας, της επιγενετικής, κ.α. Εξετάζονται μέσα από το ανθρωπολογικό πρίσμα, οι εννοιολογικές μετατοπίσεις που αφορούν τις βιολογικές ουσίες, τη βιολογική υλικότητα, τα βιολογικά εξηγητικά μοντέλα, όλο και περισσότερο κυτταρικά, μοριακά, γενετικά και πληροφοριακά, καθώς και το πώς συμβάλλουν οι μετατοπίσεις αυτές στη σχέση φύσης και πολιτισμού. Πώς εννοιολογείται, εν τέλη, η ζωή μέσω όλων αυτών των εξελίξεων.
  Στόχος του μαθήματος είναι:
  – η γνωριμία με το πεδίο ανθρωπολογικής διερεύνησης και εθνογραφικής δράσης που εστιάζει στην ανθρωπολογική διερεύνηση της βιολογίας
  – Η κριτική τοποθέτηση απέναντι στη διεπιστημονική συζήτηση γύρω από τη σχέση φύσης/πολιτισμού
  – η εστίαση σε εθνογραφικά παραδείγματα και πεδία μελέτης που σχετίζονται με την βιολογία, τη βιοτεχνολογία, τη γενομική

  Γενικές Ικανότητες: 

  Αυτόνομη εργασία
  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  1. Εισαγωγικά – Βιο-εννοιολογήσεις της ζωής
  2. Εξελικτικές αφηγήσεις γύρω από τη ζωή
  3. Τεχνολογίες και Σώματα στο συμφραζόμενο
  4. Κατανοώντας τη συγκριτική προσέγγιση – Βιολογία και ανθρώπινα πειράματα
  5. Βιοαξία
  6. Το Βιολογικό Δεδομένο, η επανεξέταση της ανθρώπινης διαφοράς και η φυλή την εποχή της γενομικής.
  7. Βιοπολιτική, βιοκοινωνικότητα και βιολογική ιδιότητα του πολίτη
  8. Βιοπολιτική τεχνολογία
  9. Γενομική, επιγενετική, και αβέβαιο μέλλον
  10. Ευγονική
  11. «Θα σώσει η τεχνολογία την ανθρωπότητα; Κοινωνία, φύση και η έννοια της τεχνολογίας”.
  12. Βιοκοινωνικό γίνγεσθαι.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση της εκπαιδευτικής online πλατφόρμας open eclass
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Σεμινάρια 40
  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 60
  Προετοιμασία προφορικής παρουσίασης 30
  Ασκήσεις στην τάξη 20
  Σύνολο Μαθήματος 150
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Α. Προφορική παρουσίαση βιβλιογραφικής αναφοράς (20% της συνολικής βαθμολογίας)
  Β. Τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης (80% της συνολικής βαθμολογίας)

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Palsson Gisli, 2015. Nature, Culture, and Society. Anthropological Perspectives on Life. Cambridge University Press.
  • Lock, Margaret and Gisli Palsson, 2016. Can Science Resolve the Nature/Nurture Debate? Series: New Human Frontiers.
  • Ingold, T, and G. Palsson, 2013. Biosocial Becomings: Integrating Social and Biological Anthropology. Cambridge University Press.
  • Alan Goodman, Deborah Heath, and M. Susan Lindee, 2003. Genetic Nature / Culture. University California Press.
  • Aihwa Ong, and Stephen Collier (ed.) 2004. Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems. Wiley-Blackwell.
  • Keller, Evelyn Fox. 2010. The Mirage of a Space between Nature and Nurture. Duke University Press Books.
  • Landecker, Hannah, 2007. Culturing Life: How Cells Became Technologies. Harvard University Press.
  • Keller, Evelyn Fox. 2002. Making Sense of Life: Explaining Biological Development with Models, Metaphors, and Machines. Harvard University Press.
  • Trubeta Sevasti, 2013, Physical Anthropology, Race and Eugenics in Greece (1880s–1970s)
  • Series: Balkan Studies Library, Volume: 11
  • Rabinow, Paul, 1992.”Artificiality and Enlightenment: From Sociobiology to Biosociality.” In Zone 6: Incorporations. Edited by Jonathan Crary, and Sanford Kwinter. Zone Books,
  • Sahlins, Marshall, 1997. Χρήσεις και καταχρήσεις της βιολογίας. Μια ανθρωπολογική κριτική της κοινωνιοβιολογίας. (Μετάφραση Θ. Παραδέλλης, Πρόλογος Α. Μπακαλάκη). Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
  • McKinnon, Susan, 2009, Νεοφιλελεύθερη γενετική, (Μετάφραση, Θ. Παραδέλλης), Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.