Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΟΙ-400 Εξάμηνο Σπουδών: A΄ (1ο)
Τίτλος Μαθήματος: Αρχές της Οικονομικής
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/oi-400/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Επιδιώκεται να εμπλουτισθούν οι γνώσεις των φοιτητριών και των φοιτητών  για τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων οικονομιών και να αποκτηθεί εκ μέρους τους κριτική ικανότητα αξιολόγησης τόσο της λειτουργίας τους αλλά και της μεθοδολογίας ανάλυσής τους. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση  συνδυασμών σχέσεων αιτίου και αιτιατού που οδηγούν στην αποκάλυψη της λειτουργίας των σύγχρονων οικονομικών θεσμών. Βασική επιδίωξη είναι η κατανόηση  ότι ενώ θεωρείται ότι  τα  οικονομικά ζητήματα  επιδέχονται αδιαμφισβήτητες τεχνοκρατικές λύσεις, στην πραγματικότητα στις λύσεις αυτές υποκρύπτεται το αξιολογικό-πολιτικό στοιχείο.
  Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της δυνατότητας των φοιτητριών και των φοιτητών να εισαχθούν σε μεθοδολογίες άλλων κοινωνικών επιστημών και  να παρακολουθούν τον δημόσιο διάλογο που σχετίζεται με την λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών.

  Γενικές Ικανότητες:  

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα διαπραγματεύεται την σχέση αγοράς και κράτους στην οικονομική ζωή υπό το πρίσμα της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας. Αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες όπως  οι οικονομικές  επιλογές και το κόστος τους, η συνολική παραγωγή και η μεγέθυνσή της, το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, η  ανταλλαγή  και το χρήμα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το υπόδειγμα της ελεύθερης αγοράς και οι  περιπτώσεις στις οποίες  η αγορά αποτυγχάνει (εξωτερικές οικονομικές επιδράσεις, δημόσια αγαθά,  μονοπώλιο,  οικονομική ανισότητα, φτώχεια). Αυτό οδηγεί στη εξέταση της παρέμβασης του κράτους στην αγορά (έμμεση και άμεση φορολογία, δασμοί, επιδοτήσεις,  ρύθμιση των αγορών), αλλά και στον αυτόνομο ρόλο του στην οικονομία (κρατική παραγωγή δημοσίων αγαθών, μεταβιβαστικές πληρωμές, δημόσιες επενδύσεις). Στο μακροοικονομικό σκέλος της ανάλυσης παρουσιάζονται τα δύο αντιμαχόμενα υποδείγματα (κεϋνσιανό  και μονεταριστικό) και οι διαφορές που αυτά συνεπάγονται για τις επιδράσεις της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα συνολικά μεγέθη της οικονομίας (ΑΕΠ, ανεργία, τιμές, ισοζύγιο πληρωμών).


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό υλικό τοποθετημένο σε εβδομαδιαία βάση στο διαδίκτυο. Το υλικό περιλαμβάνει επισήμανση των βασικών σημείων της κάθε διάλεξης, σχετικό στατιστικό υλικό με αναφορές στην ελληνική οικονομία, ερωτήσεις και ασκήσεις
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Μελέτη βιβλιογραφίας 40
  Απαντήσεις σε ερωτήματα-ασκήσεις 30
  Προετοιμασία για εξετάσεις 20
  Τελική εξέταση 3
  Σύνολο Μαθήματος  132 ώρες 
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Προαιρετική εξέταση προόδου, υποχρεωτική γραπτή τελική εξέταση.

  Εφόσον ο βαθμός της προόδου υπερβαίνει αυτόν της τελικής εξέτασης ο τελικός βαθμός λογίζεται ο μέσος όρος της προαιρετικής και τελικής εξέτασης.  Διαφορετικά υπολογίζεται μόνο ο βαθμός της τελικής εξέτασης.


  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  Mankiw, G., Taylor, 2011. Αρχές της Οικονομικής Θεωρίας. Gutenberg.

  Arnold, R., 2007. Εισαγωγή στην Οικονομική. Επίκεντρο.

   β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  P.A. Samuelson and W.D.NordhausΟικονομική (εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000).

  Heilbroner, R., Thurow, L., 1984. Για την κατανόηση της μικροοικονομικής. Παπαζήσης.

  Heilbroner, R., Thurow, L., 1984. Για την κατανόηση της μικροοικονομικής. Παπαζήσης.

  Robinson, J.,  Eatwell, J. 1977. Εισαγωγή στη σύγχρονη οικονομική. Παπαζήσης.

  Sweezy, P.M. 1993. Θεωρία της καπιταλιστικής ανάπτυξης: Αρχές της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας. Παπαζήσης.