Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-004 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ’ (6o)
Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου ΙΙΙ: Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία και η Κροτική των πηγών
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Πρακτική άσκηση - Σεμινάριο
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-004/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Η εξοικείωση με την αξιοποίηση και την ερμηνεία γραπτών πηγών της αρχαιότητας.

  Γενικές Ικανότητες:

  Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τον έλεγχο της αξιοπιστίας των γραπτών ιστορικών πηγών μέσω της εφαρμογής ποικίλων τεχνικών διακρίβωσης, όπως η διασταύρωση, η αναλογία, η κατά το εικός επαγωγική ή παραγωγική σκέψη κ.ά. Κατά την παρακτική άσκηση αναπύσσεται το περίγραμμα των εκάστοτε ιστορικών γεγονότων και στο πλάισό τους συναρμόζονται ετερόκλητες μαρτυρίες διαφορετκού βαθμού αξιοπιστίας. Οι φοιτητές, πέρα από τον έλεγχο της αξιοπιστίας και τον εντοπισμός αντιφάσεων μεταξύ ομόθεμων μαρτυριών, καλούνται να διερευνήσουν πιθανά κίνητρα και περιστάσεις εξαιτίας των οποίων είναι δυνατό να στρεβλωθεί το υλικό πληροφοριών που παραδίνουν οι γραπτές πηγές.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αντικείμενο της άσκησης αποτελεί η μελέτη εξειδικευμένων προβλημάτων της αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας, και συγκεκριμένα τη διασταύρωση πολλαπλών πηγών για γεγονότα της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Μελέτη και ανάλυση πηγών 60
  Συγγραφή εργασίας 60
  Σύνολο Μαθήματος  159
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Συγγραφή εργασίας στα ελληνικά.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: