Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ-023 Εξάμηνο Σπουδών: Η’ (8o)
Τίτλος Μαθήματος: Θερινή Πρακτική Άσκηση
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Γενικού υποβάθρου και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Ο/Η φοιτητής/ήτρια πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση 12 τουλάχιστον μαθημάτων
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΄Οχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-023/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:Το πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης στοχεύει να γνωρίσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος επαγγελματικούς χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εντάσσονται ως εργαζόμενοι/ες σε ιστορικά αρχεία, σε ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες, σε μουσεία, σε οργανισμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (τοπική αυτοδιοίκηση, οργανώσεις όπως ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες κ.ά.) για ένα ορισμένο διάστημα.

  .Γενικές Ικανότητες:

  • Επίδειξη κοινωνικής επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας στο ζήτημα της διαχείρισης της συλλογικής και κοινωνικής μνήμης
  • Επίδειξη κοινωνικής επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα μετανάστευσης και προσφυγικής κρίσης
  • Επίδειξη κοινωνικής επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει 3 στάδια:

  1.  Γνωριμία με την Θερινή Πρακτική Άσκηση και επιλογή Φορέα·

  • Συμμετοχή φοιτητών στη συνάντηση ενημέρωσης από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Θερινής Πρακτικής Άσκησης.
  • Υποβολή αίτησης συμμετοχής
  • Εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
  • Αναζήτηση θέσεων από τους υποψήφιους ασκούμενους και επιλογή φορέα σε συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας & Πρακτικής Άσκησης

  2. Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης 

  • Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Φοιτητή-Φορέα-ΕΛΕ Πανεπιστημίου. Επιλογή επιβλέποντα/πουσας καθηγητή/τριας με βάση το αντικείμενο της Πρακτικής
  • Απόκτηση αριθμού ασφαλισμένου & άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή αμοιβής
  • Ένταξη στην εργασιακή δομή του Φορέα
  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση του προγράμματος
  • Υπογραφή βεβαίωσης από το φορέα για το διάστημα απασχόλησης.

  3. Εξέταση & Ολοκλήρωση Διαδικασιών

  • Σύνταξη λεπτομερούς αναφοράς γύρω από το είδος εργασίας στον Φορέα. Ζητείται επίσης να συμπεριληφθεί και η γνώμη του/της φοιτητή/ήτριας κατά πόσο το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος  τον/τη βοήθησε στην εργασία του/της
  • Συνεργασία με τον επιβλέποντα, διόρθωση αναφοράς
  • Καταβολή αμοιβής Πρακτικής Άσκησης

  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα διδασκαλίας e-class τόσο στη διδασκαλία όσο και στην επικοινωνία με τους φοιτητές και την παράδοση και βαθμολόγηση εργασιών
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Συναντήσεις με επιβλέποντα/πουσα 3
  Άσκηση πεδίου 165
  Συγγραφή εργασίας 32
  Σύνολο Μαθήματος  178
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Τελική αναφορά που βασίζεται στην περιγραφή της εργασιακής εμπειρίας στο Φορέα.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Το μάθημα δεν προετοιμάζει τους φοιτητές για έρευνα