Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-028 Εξάμηνο Σπουδών: Z’ (7o)
Τίτλος Μαθήματος: Συγγενικές υποθέσεις: τα δικαστικά αρχεία της Μυτιλήνης(1880-1910)
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Εβδομαδιαίες συναντήσεις εργασίας 3 6
Τύπος Μαθήματος: • Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Συγγένεια, γάμος, οικογένεια, στον οθωμανικό και ελληνικό χώρο, 18ος-19ος αιώνας
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Οχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-028/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:

  • επαφή των ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών με τα τεκμήρια, εξοικείωση με τα προβλήματα ανάγνωσης και κατανόησης του χειρογραφικού αρχειακού υλικού
  • σύνδεση των τεκμηρίων με το πλαίσιο οργάνωσης της συγγένειας στον υπό μελέτη χώρο
  • σύνδεση της πρακτικής άσκησης με τις θεωρήσεις στο πεδίο της ιστοριογραφίας της οικογένειας

  Γενικές Ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών και δεδομένων με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Πρόσβαση και αξιοποίηση αρχειακών πηγών


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η Πρακτική άσκηση εστιάζει στις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις που συνδέονται με την κυκλοφορία των αγαθών στο εσωτερικό των συγγενικών ομάδων. Στηρίζεται σε ένα corpus τεκμηρίων, το Αρχείο του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης και το αντίστοιχο της Μητρόπολης Μηθύμνης (www.arxeiomnimon.gak.gr), που περιλαμβάνουν υποθέσεις εκδίκασης οικογενειακών διαφορών (1880-1912). Οι ασκούμενοι φοιτητές και φοιτήτριες εισάγονται αρχικά σε όψεις της κυκλοφορίας των οικογενειακών αγαθών στη Λέσβο. Στη συνέχεια εξοικειώνονται με την ανάγνωση των χειρόγραφων τεκμηρίων. Μετά από μια πρώτη περίοδο κατά την οποία δοκιμάζεται η προσπέλαση των τεκμηρίων -των υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον των μητροπολιτικών δικαστηρίων, εξετάζονται ζητήματα που αναδεικνύει το αρχειακό υλικό σχετικά με την τοπική οργάνωση της συγγένειας και τη μεταβίβαση των αγαθών. Αναζητούνται τέλος οι εναλλακτικές χρήσεις του χριστιανικού και του μουσουλμανικού δικαιϊκού πλαισίου στις συγγενικές διενέξεις.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Δυο τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις της ομάδας, με εισηγήσεις της διδάσκουσας και υπεύθυνης της Πρακτικής Άσκησης 6
  Εξοικείωση στις επόμενες εβδομαδιαίες συναντήσεις με το ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό –προετοιμασία προσέγγισης  τεκμηρίων 50
  Προφορική παρουσίαση τεκμηρίων 70
  Γραπτή εργασία 30
  Σύνολο Μαθήματος  156
  Αξιολόγηση Φοιτητών:

  Αξιολογείται

  • η παρουσία και η συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συναντήσεις (30%)
  • η προφορική παρουσίαση και επεξεργασία των τεκμηρίων (40%)
  • και η  γραπτή τελική εργασία, στη βάση των τεκμηρίων και της σχετικής βιβλιογραφίας (30%)

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Ε. Σιφναίου, 1996, Λέσβος. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία (1840-1912)
  2. Ε. Σιφναίου, 2009, Έλληνες έμποροι στην Αζοφική
  3. Ε. Παπαταξιάρχης, «La valeut du ménage. Classes sociales, strategies matrimoniales et lois ecclesiastiques a Lesvos au XIXe siècle”, σ.100-142, στο St. Wolf (επιμ.), 1993, Espaces et Familles dans L’Europe du Sud a l’ age moderne
  4. M. Σταματογιαννοπούλου, «Μακράν κοίτης και τραπέζης. Οι συζυγικές συγκρούσεις στη Λέσβο του 1900», σ. 107-138, Μνήμων, 16(1994)
  5. Δ. Σταματόπουλος, 2017, Ιερός Αρμενόπουλος ή ιεροί κανόνες;