Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-043 Εξάμηνο Σπουδών: Η’ (8ο)
Τίτλος Μαθήματος: Φιλοξενία και πολιτισμική διαφοροποίηση
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-043/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Στο σεμινάριο για τη φιλοξενία οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τις θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που εγείρει η μελέτη της στάσης μας απέναντι στην ετερότητα του «άλλου» -ιδιαίτερα του μετανάστη και του πρόσφυγα- μέσα από το παράδειγμα μιας καθημερινής πρακτικής όπως είναι η φιλοξενία. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμετάσχουν σε μια άσκηση «από-οικείωσης», δηλαδή κριτικού αναστοχασμού πάνω σε διαστάσεις της κοινωνικότητας που τους είναι ιδιαίτερα οικείες. Παράλληλα εμβαθύνουν σε ένα ζήτημα μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής σημασίας όπως είναι το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.

  Γενικές Ικανότητες: Το μάθημα καλλιεργεί την κριτική κατανόηση της κοινωνικότητας και την αυτοσυνειδησία. Μέσα από μια μικρή εθνογραφική άσκηση οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη σύγχρονη εθνογραφική μεθοδολογία στη δύσκολη συνθήκη  της «κατ’ οίκον» ανθρωπολογία. Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγραφή μιας συνθετικής εργασίας.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το σεμινάριο εστιάζει στην εμπειρία της προσφυγικής και  μεταναστευτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών μέσα από την έννοια της ‘φιλοξενίας’. Η φιλοξενία αντιμετωπίζεται ως  ημική κατηγορία που οργανώνει την πολιτισμική παραγωγή της διαφοράς στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και διερευνάται ως προς τις πολλαπλές της μορφές, την αντιφατική της συγκρότηση γύρω από τη σχέση της ξενοφιλίας με τη ξενοφοβία και την ιεραρχική της δομή. Το σεμινάριο εξετάζει την κατασκευή του «ξένου», τα διαφορετικά είδη φιλοξενίας καθώς και τη σχετικότητα στην αντιμετώπιση του ξένου που συνεπάγεται η φιλοξενία. Επίσης διερευνά τους πολλαπλούς τρόπους προσέγγισης του φαινομένου της φιλοξενίας.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Στην αίθουσα γίνεται συστηματική χρήση, οπτικού υλικού, powerpoint, documentaries,  χαρτών καθώς και του διαδικτύου. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην σελίδα του μαθήματος στο eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Σεμινάρια 15
  Παρουσιάσεις κειμένων στο μάθημα 9
  Συζήτηση στην τάξη 15
  Αυτόνομη μελέτη 60
   Τελική εργασία 55
  Σύνολο Μαθήματος  154
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τον εβδομαδιαίο φόρτο εργασίας, την παρουσία στην τάξη και την τελική εργασία.

   

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Παπαταξιάρχης, Ε. (επιμ.), Περιπέτειες της ετερότητας, δεύτερη έκδοση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2014

  • M. Herzfeld, «As in your own house’: hospitality, ethnography, and the stereotype of Mediterranean society». Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean (1987): 75-89

  • Pitt-Rivers, J., ‘The law of hospitality’. Στο The Fate of Shechem or the Politics of Sex, σ. 94-112, 1977.

  • J. du Boulay, «Strangers and gifts: Hostility and hospitality in rural Greece». Journal of Mediterranean Studies 1:27-53, 1991.

  • Ε. Παπαταξιάρχης, «Στην άκρη του βλέμματος: Η κρίση της «φιλοξενίας» την εποχή των διαπερατών συνόρων». Σύγχρονα Θέματα 107, 2009.

  • Ε. Παπαταξιάρχης, «Ο αδιανόητος ρατσισμός: Η πολιτικοποίηση της «φιλοξενίας» την εποχή της κρίσης. Σύγχρονα Θέματα 127, 2014

  • Rozakou, K., The biopolitics of hospitality, American Ethnologist 39, 2012

  • Derrida, J., Περί φιλοξενίας. Αθήνα: Εκκρεμές, 2006.

  • Bauman, Z., «The making and unmaking of strangers». Στο P. Werbner και T. Modood (επιμ.), Debating Cultural Hybridity: Multi-Cultural Identities and the Politics of Anti-Racism. Λονδίνο: Zed Books, 1997

  • Παύλου, Μ. και Α. Σκουλαρίκη (επιμ.), Μετανάστες και μειονότητες. Βιβλιόραμα, 2009

  • Παύλου, Μ. και Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Κριτική, 2004

  • Τρουμπέτα, Σ. (επιμ.), Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, Αθήνα: Παπαζήσης, 2012