Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ -045 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ' (6o)
Τίτλος Μαθήματος: Ανθρωπολογία, Ένδυμα και Μόδα
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, Ειδικού υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-045/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:

  Μέσα από την πρακτική άσκηση επιδιώκεται να αναπτύξουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την ικανότητα να σχεδιάζουν και να διεξάγουν επιτόπια έρευνα, να επεξεργάζονται το ερευνητικό υλικό και να το παρουσιάζουν. Οι διαδικασίες αυτές εμπλέκουν μια σειρά από γνώσεις και δεξιότητες όπως διαμόρφωση ερευνητικών στόχων, οριοθέτηση του ερευνητικού πεδίου, επιλογή των συνομιλητών, διεξαγωγή ημι-δομημένων συνεντεύξεων, διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για συμμετοχική παρατήρηση, οπτικο-ακουστική καταγραφή, επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, παρουσίαση της έρευνας σε μορφή powerpoint και σε γραπτό κείμενο. Πέρα από την ανάπτυξη μεθόδων έρευνας, αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την ένδυση ως πολιτισμική διαδικασία και τους διαφορετικούς τρόπους που αυτή μπορεί να γίνει κατανοητή ως κοινωνικό φαινόμενο.

  Γενικές Ικανότητες:

  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες όπως:
  Δημιουργική και κριτική σκέψη σε θέματα καθημερινής πρακτικής.
  Ευαισθητοποίηση στην επικοινωνία με ανθρώπους.
  Αναζήτηση, ερμηνεία και σύνθεση δεδομένων καθώς και παρουσίασή τους γραπτά και προφορικά.
  Εκπόνηση εργασιών σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: α) παρουσίαση και συζήτηση πάνω στους τρόπους κατανόησης της ένδυσης ως πολιτισμικής πρακτικής, β) συζήτηση πάνω σε ζητήματα μεθοδολογίας και σχεδιασμός της επιτόπιας έρευνας, γ) διεξαγωγή της έρευνας και συλλογή του υλικού, καταγραφή αφηγήσεων, συμμετοχικής παρατήρησης, φωτογραφίες, βίντεο, δ) επεξεργασία και παρουσίαση της έρευνας γραπτά και προφορικά.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρουσιάσεις με χρήση powerpoint
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 13
  Παρουσιάσεις φοιτητών και συζήτηση 26
  Αυτόνομη μελέτη, έρευνα και προετοιμασία και συγγραφή εργασιών 121
  Σύνολο Μαθήματος  160
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  α) Συμμετοχή στο μάθημα (30%)
  β) Διεξαγωγή της έρευνας και συγκέντρωση υλικού (20%)
  γ) Προφορική παρουσίαση (20%)
  δ) Γραπτή εργασία (30%)

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Πετρίδου Ε. (2013) «Ένδυμα και Υλικός Πολιτισμός» στο Ε. Γιαλούρη (επιμ.) Υλικός Πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
  ‘Η θεωρία της ένδυσης’ Αφιέρωμα στο Αρχαιολογία και Τέχνες, τ.85Α και Β, 2002.
  Entwistle, J. (2000) ‘Fashion and the fleshy body: dress as embodied practice’ στο Fashion Theory 4 (3), σελ. 323-348
  Miller, D. (2010) ‘Why clothing is not superficial’ στο του ιδίου Stuff Cambridge: Polity, σελ. 12-41