Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-052 Εξάμηνο Σπουδών: E' (5o)
Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Ανατολής και του Ισλάμ στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Πρακτική άσκηση/σεμινάριο, ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-052/ https://eclass.aegean.gr/courses/SA184/
(κλειστή σελίδα. Απαιτείται εγγραφή)

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:
  Oι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να περιγράφουν βασικά υπό εξέταση ιστορικά φαινόμενα, να διακρίνουν μακροϊστορικές διαδικασίες αλλά και να εστιάζουν σε επιμέρους φαινόμενα, να διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα και να συγγράφουν εργασίες πάνω σε ένα ειδικευμένο ιστορικό ζήτημα, να αξιολογούν τις αλλαγές στην ιστορική οπτική, να αναθεωρούν παραδεδομένες ιστορικές κρίσεις, να αναγνωρίζουν τη συνθετότητα στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης, να οργανώνουν το ιστορικό υλικό υπό την οπτική συναφών γνωστικών πεδίων και να κρίνουν τη σχέση της ιστορικής έρευνας με το παρόν.

  Γενικές Ικανότητες: Το μάθημα αποσκοπεί σε:
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  Αυτόνομη εργασία.
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα εξετάζει τις σχέσεις Ευρώπης και ισλαμικής Ασίας, και διερευνά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και τους όρους συγκρότησης του ευρωπαϊκού αναπαραστατικού και λογοθετικού συστήματος για τους ασιατικούς λαούς καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από τις Σταυροφορίες μέχρι τις πρώτες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες τον 18ο αιώνα. Από την οπτική του έργου του E. Said Οριενταλισμός και των μετααποικιακών σπουδών το πλέγμα των ευρωπαϊκών αναπαραστάσεων θα μελετηθεί στη βάση σχετικών γραπτών και οπτικών πηγών, όπως πραγματείες, διπλωματικές αναφορές, ταξιδιωτικά κείμενα, θεατρικά και λογοτεχνικά έργα, χαρτογραφικές απεικονίσεις.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση πολυμέσων στη διδασκαλία, υποστήριξη μαθήματος μέσω e-class, ηλεκτρονική επικοινωνία.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 36
  Ασκήσεις στην τάξη 60
  Συζήτηση στην τάξη 20
  Αυτόνομη μελέτη 30
  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 24
  Σύνολο Μαθήματος  170
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Αξιολόγηση στα ελληνικά. παρουσία και συμμετοχή των φοιτητών / τριών στο σεμινάριο, παρουσίαση κειμένων και εργασιών, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, γραπτές εργασίες.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Said Edward, Οριενταλισμός, Αθήνα, (1η έκδ. 1978), 1996.
  Bhabha Homi, The Location of Culture, Λονδίνο, 1994.
  Akbari Suzanne Conklin, Idols in the East: European Representations of Islam and the Orient, 1100-1450, Ithaca, 2009.
  Davis Natalie Zemon, Trickster Travels. A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds, Νέα Υόρκη, 2006.
  Dursteler Eric, Renegade Women: Gender, Identity and Boundaries in the Early Modern Mediterranean, Βαλτιμόρη, 2011.
  Fuchs Barbara, Mimesis and Empire: The New World, Islam and European Identities, Cambridge, 2001.
  Ingham Patricia και Michelle Warren (επιμ.), Postcolonial Moves: Medieval Through Modern, Νέα Υόρκη, 2003.
  MacLean Gerald, Looking East: English Writing and the Ottoman Empire before 1800, Νέα Υόρκη, 2007
  Meserve Margaret, Empires of Islam in Renaissance Historical Thought, Cambridge MA, 2008.
  Ostovich Helen (επιμ.), The Mysterious and the Foreign in Early Modern England, Newark, 2008.
  Tolan John, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, Νέα Υόρκη, 2002.
  Valensi Lucette, Βενετία και Υψηλή Πύλη: Η γένεση του δεσπότη, Αθήνα, 2000.

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Journal of Medieval History
  Renaissance Quarterly
  Sixteenth Century Journal