Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-066 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ' (6ο)
Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιογλωσσολογία
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου – Π.Α./Σ. (προπτυχιακό σεμινάριο)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Εισαγωγή στη γλωσσολογία
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-066/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:
  Βασική επιδίωξη αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειώσει φοιτητές/τριες κοινωνικών επιστημών με γενικές αρχές της κοινωνιογλωσσολογίας. Οι γνώσεις που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι/ες προάγουν την κατανόηση της γλώσσας ως σύνθετου κοινωνικού φαινομένου, ενώ οι σχετικές δεξιότητες τους επιτρέπουν να αναλύουν σχετικά φαινόμενα με συστηματικό τρόπο. Το σεμινάριο διαιρείται στις εξής πέντε υποενότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι/ες δύο ή περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες που εργάζονται ομαδικά:
  1. Συσχετιστική κοινωνιογλωσσολογία
  2. Κοινωνικά δίκτυα
  3. Γλώσσα και φύλο
  4. Γλώσσα και σεξουαλικότητα
  5. Γλωσσικό τοπίο — Μελέτη περίπτωσης: Το γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης

  Γενικές Ικανότητες:

   • Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του γλωσσικού φαινομένου σε κοινωνικό επίπεδο
   • Αυτόνομη εργασία
   • Ομαδική εργασία

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αυτό το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην κοινωνιογλωσσολογία, τον κλάδο που έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη της περίπλοκης σχέσης γλώσσας και κοινωνίας. Στο πρώτο, εισαγωγικό μέρος αυτού του μαθήματος θα ασχοληθούμε με γενικές αρχές της κοινωνιογλωσσολογίας όπως η γλωσσική ποικιλότητα και οι διαστάσεις της γλωσσικής ποικιλότητας. Στο κυρίως μέρος θα ασχοληθούμε με την πρώιμη συσχετιστική κοινωνιογλωσσολογία, τα κοινωνικά δίκτυα, τα διάφορα στάδια της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας για το φύλο καθώς και με τη σχέση φύλου, γλώσσας και σεξουαλικότητας με έμφαση στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, και το γλωσσικό τοπίο.
  Τέλος, κάθε φορά που διδάσκεται το μάθημα, επιλέγεται ένα ειδικό θέμα, ενδεικτικά:
  • Γλώσσα και κοινωνική δείξη
  • Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα
  • Γλώσσα, εθνότητα και εθνικισμός
  • Γλώσσα και δημόσιος χώρος
  • Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της ΒΚΜΣ (Βοσνιακής, κροατικής, μαυροβουνιακής & σερβικής)


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση εκπαιδευτικού υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις/σεμινάρια 35
  Προφορικές παρουσιάσεις 20
  Γραπτές ασκήσεις 50
  Κουίζ 15
  Τελική γραπτή εργασία 30
  Σύνολο Μαθήματος  150
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Μέθοδοι αξιολόγησης: Προφορικές παρουσιάσεις, γραπτές ασκήσεις ανά δεκαπενθήμερο, κουίζ, τελική γραπτή εργασία.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Holmes, J. 2017. Introduction to Sociolinguistics. Trnsl. S. Lampropoulou. Athens: Patakis.
  • Αρχάκης, Α. & Μ. Κονδύλη. 2002. Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος.
  • Κωστούλα-Μακράκη, Ν. 2002. Γλώσσα και κοινωνία: Βασικές έννοιες. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Γεωργαλίδου, Μ., Σηφιανού, Μ. & Β. Τσάκωνα (επιμ). 2014. Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος.
  • Μπασλής, Γ. 2000. Κοινωνιογλωσσολογία: Μικρή εισαγωγή. Αθήνα: Γρηγόρης.