Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ -067 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ’ (6o)
Τίτλος Μαθήματος: Ελληνική οικονομία: 1953-2000
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Αρχές της Οικονομικής (ΟΙ-400)
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-067/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να περιγράφουν βασικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1953-2002 ώστε τελικά να μπορούν να σχηματίζουν μια όσο το δυνατό συνεκτική εικόνα των αιτιών των μεταβολών που συντελέστηκαν στην ελληνική οικονομία κατά τη διάρκειά της υπό εξέταση περιόδου.

  Γενικές Ικανότητες:

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία.

   


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο μάθημα εξετάζεται η πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1953-2002. Το σημείο αφετηρίας είναι η υποτίμηση της δραχμής και το «κλείδωμα» της ισοτιμίας της έναντι του δολαρίου το 1953.Μέσω της παρακολούθησης της πορείας της συμπεριφοράς βασικών μακροοικονομικών δεικτών (ΑΕΠ, κατανάλωση, επενδύσεις, ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, δημοσιονομικό ισοζύγιο, μισθοί, τιμές, ισοτιμία, παραγωγικότητα , ανεργία, ανισότητα, φτώχεια) επιχειρείται ο εντοπισμός κομβικών σημείων που υποδιαιρούν την παραπάνω περίοδο σε υποπεριόδους κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώνονται σημαντικές αλλαγές και ανασηματοδοτήσεις. Σημείο απόληξης αποτελεί η ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ το 2002.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Σύντομες διαλέξεις, παρουσίαση εργασιών από τους / τις φοιτητές / τριες, συζήτηση, μελέτη πηγών.
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό υλικό τοποθετημένο στο διαδίκτυο. Το υλικό περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας για όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου τα οποία οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να αξιοποιήσουν.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Παρακολούθηση σεμιναρίου 37
  Παρουσίαση στο σεμινάριο 2
  Έρευνα στη βιβλιοθήκη/διαδίκτυο 30
  Μελέτη βιβλιογραφίας 60
  Συγγραφή εργασιών 45
  Σύνολο Μαθήματος  174
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Υποχρεωτική παρουσία και συμμετοχή των φοιτητών / τριών στο σεμινάριο, παρουσίαση κειμένων και εργασιών, γραπτές εργασίες.
  Η κάθε φοιτήτρια-ής υποβάλλει τέσσερις ατομικές γραπτές εργασίες και συμμετέχει σε μια

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  1. Χ.Ι. Ιορδάνογλου , Η Ελληνική Οικονομία στη «Μακρά Διάρκεια» 1954-2005, Αθήνα, Εκδόσεις Πόλις, 2008
  2. Α. Φραγκιάδης, Η ελληνική οικονομία 19ος-20ος αιώνας : από τον αγώνα της ανεξαρτησίας στην οικονομική και νομισματική ένωση της Ευρώπης, Αθήνα, Εκδόσεις Δουβίτσας, 2007

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  1. Αλογοσκούφης Γ. και Λαζαρέτου, Σ., Η Δραχμή, Αθήνα, ΙΜΟΠ, 1997.
  2. Γιαννίτσης, Τ., etal (επιμ.), Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική στην Ελλάδα, Αθήνα, Θεμέλιο 1993
  3. Γκαργκάνας,Ν., Θωμόπουλος, Τ., Σημίτης, Κ., Σπράος, Ι., Η πολιτική της οικονομικής σταθεροποίησης, Αθήνα, εκδόσεις Γνώση, 1989
  4. Δημέλη,Σ., Κολλίντζας,Τ., Χριστοδουλάκης, Ν. Οικονομικές Διακυμάνσεις και Ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα, ΙΜΟΠ, 1997.
  5. Δρακάτος, Κ.Γ. Ο Μεγάλος Κύκλος της Ελληνικής Οικονομίας (1945-95) Αθήνα, εκδόσεις Παπζήση,1997.
  6. Ζολώτας, Ξ., Νομισματική Ισορροπία και Οικονομική Ανάπτυξις, Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος, 1964.
  7. Ιορδάνογλου, Χ. και Μπέλλας, Χ., Η πορεία του Ελληνικού Εταιρικού Κεφαλαίου, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Παρατηρητής, 2003
  8. Ιωάννου, Χ., Μισθωτή απασχόληση και συνδικαλισμός στην Ελλάδα, Αθήνα ,Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 1989.
  9. Κιντής, Α., (επιμ.) Το παρόν και το μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα Gutenberg, 2000.
  10. Λώλος Σ. και Παπαγιαννάκης Λ., Η Ελληνική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1993.
  11. Μαραβέγιας,Ν., (επιμ.) Η Ελληνική γεωργία προς το 2000 Αθήνα, Παπαζήσης, 1999.
  12. Μητράκος, Θ. και Τσακλόγλου Π., (2000) «Μεταβολές την συνολική ανισότητα και φτώχεια την Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση», στο Μελέτες Οικονομικής Πολιτικής 5.
  13. Παπαηλίας Θ.(1996), Η Ελληνική Οικονομία, 1948-1995. Μύθοι και Πραγματικότητα, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος