Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-070 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ (6ο)
Τίτλος Μαθήματος: Γλωσσικό τοπίο
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Πρακτική Άσκηση/Σεμινάριο Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-070/ https://eclass.aegean.gr/courses/SA232/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:
  Το μάθημα αυτό επιχειρεί μια συνολική προσέγγιση της μελέτης του ΓΤ ως σήμερα –μία εποχή κατά την οποία η σχετική έρευνα επαναπροσδιορίζεται και προχωρά ταχύτατα προς νέες, συχνά πειραματικές, κατευθύνσεις. Βασική του επιδίωξη είναι α) να εξοικειώσει φοιτητές/τριες κοινωνικών επιστημών με τη μελέτη του ΓΤ ως πεδίου γλωσσικής και ανθρωπολογικής έρευνας και β) να καταδείξει τη σημασία της ενδεικτικότητας (που έχει φιλοσοφικές καταβολές και έχει απασχολήσει συστηματικά τη γλωσσολογική και ανθρωπογλωσσολογική έρευνα) σε αυτό το πεδίο. Οι γνώσεις που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι/ες προάγουν την κατανόηση της γλώσσας ως σύνθετου φαινομένου με γνωσιακή και κοινωνική βάση, ενώ οι σχετικές δεξιότητες τους επιτρέπουν να αναλύουν με συστηματικό τρόπο όψεις της γλωσσικής παραγωγής στο δημόσιο χώρο. Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία κοινωνικών επιστημόνων που αντιλαμβάνονται την αγκίστρωση των κοινωνικών φαινομένων στην έννοια του λόγου, ως πρακτικής που συγκροτεί την κοινωνική πραγματικότητα.

  Γενικές Ικανότητες: • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Κατανόηση της στρατηγικής χρήσης της γραπτής γλώσσας στο δημόσιο χώρο
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές/τριες εισάγονται στη μελέτη του Γλωσσικού Τοπίου (ΓΤ), του κλάδου της κοινωνιοπραγματολογίας που έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη της (γραπτής συνήθως) γλώσσας στο δημόσιο χώρο. Παρότι η έρευα του ΓΤ συνδέθηκε ιστορικά με τη μελέτη της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας σε συγκεκριμένες κοινότητες, με ιδιαίτερη εστίαση στη γλωσσική ποικιλότητα και την εθνογλωσσική βιωσιμότητα, πιο πρόσφατα έχει υπάρξει σαφής στροφή σε περισσότερο πειραματικές προσεγγίσεις που συμβολική σημασία των γραπτών μηνυμάτων σε σχέση με τους ευρύτερους λόγους που παράγονται και αναπαράγονται σε μία κοινότητα και αφορούν τοπικές ιεραρχίες. Αυτό το «δεύτερο κύμα» του ΓΤ μελετά το δυναμικό σημειωτικό τοπίο και την εθνογραφική ανάλυση γλωσσικού τοπίου εμφορείται από την έννοια της υπερποικοιλότητας που θεωρείται πλέον ότι περιγράφει καταλληλότερα το βαθμό της παρατηρούμενης γλωσσικής ποικιλότητας. Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται επίσης στη μελέτη του σημειωτικού τοπίου μέσω αφηγημάτων της ενσώματα βιωμένης εμπειρίας των δρώντων υποκειμένων και το ρόλο της επιτελεστικότητας του σώματος στη διαδικασία ανασημασιοδότησης του χώρου. Σε αντίθεση με το «πρώτο κύμα», όπου κυριάρχησαν οι δοκιμασμένες ποσοτικές μέθοδοι της παραδοσιακής κοινωνιολογίας της γλώσσας, το «δεύτερο κύμα» εκκινεί από την υπερποικιλότητα ως διαπιστώσιμο γεγονός και προϋποθέτει εθνογραφική προσέγγιση του λόγου που παράγεται στο δημόσιο χώρο.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση εκπαιδευτικού υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 35
  Γραπτά κουίζ 10
  Προφορική παρουσίαση 30
  Περίπατοι 10
  Εργασία 40
  Σύνολο Μαθήματος  125
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Δύο γραπτά quiz (αντί προόδου) (2 x 10%) 20%
  Προφορική παρουσίαση 40 %
  Τελική εργασία 40%

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Shohamy, E. & Gorter, D. (ed.). 2009. Linguistic Landscape: Expanding the Scenery. New York & London.
  2. Shohamy, E., Ben-Rafael, E. & Barni, M. (eds.). 2010. Linguistic Landscape in the City. Multilingual Matters.
  3. Blommaert, J. 2013. Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity. Bristol: Multilingual Matters.
  4. Barni, M. & Bagna, C. 2015. “The critical turn in LL: New methodologies and new items in LL.” Linguistic Landscape 1(1-2), 6-18.
  5. Blommaert, J. 2016. “The conservative turn in linguistic landscape studies.” http://alternative-democracyresearch.org/2016/01/05/the-conservative-turn-in-linguistic-landscape-studies/
  6. Blommaert, J. & De Fina, Α. 2015. “Chronotopic identities: On the timespace organization of who we are. Tilburg Papers in Culture Studies 153.
  7. Blommaert, J. & Maly, I. 2014. “Ethnographic linguistic landscape analysis and social change: A case study.” Tilburg Papers in Culture Studies 100.
  8. Jaworski, A. & Thurlow, C. 2010. “Introducing semiotic landscapes.” In A. Jaworski & C. Thurlow (eds.), Semiotic Landscapes: Language, Image, Space. London & New York, Continuum, 1-40.
  9. Pennycook, A. 2009. “Linguistic landscapes and the transgressive semiotics of graffiti.” In E. Shohamy & D. Gorter (eds.), Linguistic Landscape: Expanding the Scenery, 302-312. New York: Routledge.
  10. Pennycook, A. 2010. “Spatial narrations: Graffscapes and city souls.” In A. Jaworski & C. Thurlow (eds.), Semiotic Landscapes: Language, Image, Space, 137-150. London: Continuum.