Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-074 Εξάμηνο Σπουδών: Η’ (8o)
Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά θέματα στην ανθρωπολογία της εκπαίδευσης
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής μάθημα, ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-074/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: 
  • να εξοικειωθούν οι φοιτητές/ριες με την εκπαίδευση και το θεσμό του σχολείου σε σχέση με τη συμβολή τους στη συγκρότηση της σύνθετης σχέσης εαυτού και Άλλου.
  • να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πολιτικές της ετερότητας.
  • να ερμηνεύουν ζητήματα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας ως αφετηρία τη σκοπιά των μεταναστών και μειονοτήτων.
  • να αποκτήσουν εξοικείωση με την επιτόπια έρευνα και τη συμμετοχική παρατήρηση.

  Γενικές Ικανότητες: Το μάθημα αποσκοπεί στην:

  Το μάθημα αποσκοπεί στην:
  – Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
  – Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  – Επίδειξη κοινωνικής και επαγγελματικής υπευθυνότητας σε ζητήματα μειονοτήτων και μεταναστευτικών ομάδων και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
  – Επίδειξη επαγγελματικής υπευθυνότητας και σεβασμού των κανόνων δεοντολογίας σε κάθε πεδίο έρευνας.
  – Εξάσκηση στην ομαδική εργασία και την ατομική εργασία
  – Ανάπτυξη κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης.

   


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το σεμινάριο εξετάζει την εκπαίδευση και το σχολείο ως πεδία διαχείρισης και διαπραγμάτευσης της εθνοπολιτισμικής διαφοράς δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του φαινομένου. Οι βασικές θεματικές του σεμιναρίου αφορούν στο ρόλο της εκπαίδευσης και του σχολείου στην υποδοχή και την ενσωμάτωση ξένων μεταναστών, πολιτικές, αντιλήψεις και πρακτικές σχετικά με την εκπαίδευση μειονοτήτων, διαπολιτισμικές συναντήσεις στο σχολείο, την διαπραγμάτευση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας σε σχέση με εκπαιδευτικές διαδικασίες, τρόπους χρήσης της εκπαίδευσης και του σχολείου από εθνοπολισμικούς «άλλους». Το σεμινάριο θα εστιάσει σε ερευνητικές “ασκήσεις” σχετικά με το ρόλο που παίζει η εκπαίδευση στη ζωή μετακινούμενων ομάδων (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο κ.λπ) και στη σχέση τους με τις τοπικές κοινωνίες, τα κοινωνικά πλαίσια και τις νοηματοδοτήσεις των σχετικών εκπαιδευτικών πρακτικών, τις διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης (επίσημο σχολείο, άτυπη εκπαίδευση) σε σχέση με τις μορφές κοινωνικότητας που παράγουν καθώς και τη σχέση τους με το ιδίωμα της φιλοξενίας και της συγγένειας.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές
  Διαλέξεις με χρήση οπτικοακουστικού υλικού, καθοδήγηση για την διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας, άσκηση στην καταγραφή ερευνητικού υλικού και την παρουσίασή του.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Σεμινάρια 40
  Ασκήσεις πεδίου 40
  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 40
  Εκπαιδευτικές επισκέψεις 30
  Ατομικές και ομαδικές εργασίες 80
  Σύνολο Μαθήματος  230
  Αξιολόγηση Φοιτητών: παρουσία και συμμετοχή στο σεμινάριο, βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα, συγγραφή γραπτών ασκήσεων και γραπτή εργασία.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Ανδρούσου, Αλεξάνδρα και Νέλλη Ασκούνη (επιμ.). 2011. Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα: Μεταίχμιο
  • Γιώργος Μαυρομμάτης. 2005. Τα παιδιά της Καλκάντζας, Μεταίχμιο.
  • Ρεζίς Ντεμπρέ. Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο, Εστία.

  β)
  • Ασκούνη Νέλλη, 2011. «Μειονοτικό ή ελληνόγλωσσο σχολείο; Εκπαιδευτικές επιλογές, πολιτικά διλήμματα και κοινωνικές αλλαγές». Στο Α. Ανδρούσου, (επιμ.), Ετερότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα: προκλήσεις για την εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Αθανασοπούλου, Αγγελική. 2008. «‘Για μια καλύτερη ζωή’: Ανάμεσα σε οικογενειακές υποχρεώσεις και προσωπικές επιθυμίες. Η περίπτωση της δεύτερης γενιάς Αλβανών μεταναστών στην Αθήνα», 181-309. Στο Λ. Στυλιανούδη (επιμ.), Ελληνική κοινωνία (τόμος 8-9). Αθήνα: Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών.
  • Dimova, Rozita 2006, «Modern masculinities: ethnicity, education and gender in Macedonia», Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 34(3), σελ. 305-320.
  • Gogonas Nikos, 2012. «Religion as a core value in language maintenance: Arabic speakers in Greece», International Migration 50(2): 113-129.
  • Kostovicova, Denisa και Albert Pestreshi. 2010. «Education, gender and religion: identity transformations among Kosovo Albanians in London», Journal of Ethnic and Migration Studies, 29(6):1079-1096.
  • Μαυρομμάτης, Γιώργος. 2005. Τα παιδιά της Καλκάντζας, Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Ντεμπρέ, Ρεζίς. Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο, Αθήνα: Εστία.
  • Παπανδρέου Περικλής. 2013. Παιδιά της μετανάστευσης στην Αθήνα. Η πολιτική του ανήκειν και οι σκοτεινές πλευρές της προσαρμογής, Αθήνα: Νήσος.
  • Πλεξουσάκη, Έφη. 2006. «Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία; Εκπαίδευση και διλήμματα ταυτότητας της “μουσουλμανικής μειονότητας” στη Θράκη». Στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της ετερότητας: Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στην Ελλάδα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, σελ.181-208.
  • Timmerman, 2000. «Secular and religious nationalism among Turkish young women in Belgium: education may make the difference», Anthropology and Education Quarterly, 31(3): 333-354.
  • Tzanelli Rodanthi, 2006. «”Not my flag!”Citizenship and nationhood in the margins of Europe (Greece, October 2000/2003)», Ethnic and Racial Studies, 29/1: 27-49.

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  • Anthropology and Education Quarterly
  • Ethnography and Education
  • Σύγχρονα Θέματα