Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-087 Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ’ (6ο)
Τίτλος Μαθήματος: Σχολείο, κοινωνία και πολιτισμός
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: ΚΑ-194 Εκπαιδευτική Πράξη και Κοινωνικές Επιστήμες
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-087/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:

  Το μάθημα επιδιώκει οι φοιτητές/τριες:

  – να μπορούν να σχεδιάζουν πλάνα μαθήματος και να διερευνούν με κριτικό τρόπο την εφαρμογή τους στη σχολική τάξη
  – να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο τις κύριες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στο σύγχρονο σχολείο και να τις εφαρμόζουν με ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών
  – να εξοικειωθούν με τα νέα προγράμματα σπουδών των κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα αυθεντικά περιβάλλοντα διδασκαλίας τους

  Γενικές Ικανότητες:

  – Ανάπτυξη κριτικής και (ανα)στοχαστικής σκέψης
  – Ανάπτυξη δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  – Αυτόνομη εργασία – εργασία σε ομάδες
  – Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους /στις φοιτητές/τριες να έρθουν σε επαφή με παραδείγματα καλών πρακτικών διδασκαλίας των κοινωνικών μαθημάτων στο γυμνάσιο και στο λύκειο μέσα από παρουσιάσεις της διδάσκουσας αλλά και εκπαιδευτικών που θα προσκληθούν στο πανεπιστήμιο, μεταφέροντας στους φοιτητές την εμπειρία από αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές μεθόδους/τεχνικές που μπορούν να επιλεγούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός μαθήματος κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (όπως η χρήση των εικόνων, η επεξεργασία πολυτροπικών κειμένων και δευτερευουσών πηγών, η μελέτη πεδίου, η εργασία σε ομάδες, η μέθοδος project, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη κτλ.), και θα ασκηθούν στον σχεδιασμό πλάνων μαθήματος / διδακτικών ενοτήτων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία τους για την πρακτική άσκηση στα σχολεία ή τη διενέργεια μιας μικροδιδασκαλίας σε επίπεδο ομάδας ασκούμενων φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες μέσα από διεργασίες σε ομάδες θα μπορούν να προσεγγίσουν αναστοχαστικά και κριτικά όλη τη βιωμένη εμπειρία της διδακτικής στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία
  Χρήση της Εκπαιδευτικής on line Πλατφόρμας eclass
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Συμμετοχή σε διεργασίες ομάδων – μικρές ασκήσεις 41
  Προετοιμασία και υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας / διδασκαλίας σε σχολείο 70
  Σύνολο Μαθήματος  150
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική
  Μέθοδος αξιολόγησης: Διαμορφωτική / Συμπερασματική

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Κλειδιά και Αντικλείδια, 2004. Σειρά επιμορφωτικού εκπαιδευτικού υλικού απευθυνόμενου σε εκπαιδευτικούς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, www.kleidiakaiantikleidia.net

  Ματσαγκούρας, Η., 2008. Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη

  Ματσαγγούρας, Η.,2012. Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα : Εκδόσεις Γρηγόρη.

  Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. 2011. Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Α: Γενικό Μέρος. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

  Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου, Δ. 2013. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Εκπαιδευτικές Πρακτικές. Αθήνα : Πεδίο.

  Πυργιωτάκης, Γ. & Θεοφιλίδης,Χ. (επιμ) (2016). Εκπαιδευτική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και την Εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο

  Τσάφος, Β., 2003. Από την Έρευνα στη Διδασκαλία: Η Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης (σε συνεργασία με Ελένη Κατσαρού). Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλα.

  Tsafos, V., 2008. Collaborative School Innovation Project as a Pivot for Teachers’ Professional Development: the Case of Acharnes’ Second Chance School in Greece», Teacher Development,, 14: 2, 125-138.

  Τσάφος, Β., 2008. «Η Θέση και ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαισίο Προγραμμάτων Σπουδών και τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: μια Κριτική Ανάγνωση». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 46, 53-72.