Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ/Σ-089 Εξάμηνο Σπουδών: Z' (7ο)
Τίτλος Μαθήματος: Ανάλυση Λόγου
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις 3 6
Τύπος Μαθήματος: Πρακτική Άσκηση/Σεμινάριο, Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/course/pas-089/
https://eclass.aegean.gr/courses/SA273/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην Ανάλυση λόγου, ενός χώρου της γλωσσολογίας που μελετά τον τρέχοντα, φυσικό λόγο (κυρίως τον προφορικό αλλά και τον γραπτό) σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας και εστιάζει σε αυθεντικά γλωσσικά δεδομένα. Βασική του επιδίωξη είναι α) να εξοικειώσει φοιτητές/τριες κοινωνικών επιστημών με βασικές έννοιες της πραγματολογίας και της κοινωνιογλωσσολογίας που αφορούν τη γλωσσική χρήση και υποστυλώνουν την ανάλυση λόγου και β) να τις χρησιμοποιήσει για τον πρακτικό στόχο της προσέγγισης αυθεντικών γλωσσικών δεδομένων (κειμένων). Οι γνώσεις που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι/ες προάγουν την κατανόηση του συνεχούς λόγου ως πολυεπίπεδου φαινομένου, ενώ οι σχετικές δεξιότητες τους επιτρέπουν να αναλύουν με συστηματικό τρόπο όψεις της καθημερινής γλωσσικής μας παραγωγής. Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία κοινωνικών επιστημόνων που αντιλαμβάνονται την αγκίστρωση των κοινωνικών φαινομένων στην έννοια του λόγου, ως πρακτικής που συγκροτεί την κοινωνική πραγματικότητα.

  Γενικές Ικανότητες: 
  Κατανόηση των ιδιαιτέρων προβλημάτων της μελέτης του συνεχούς λόγου
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές/τριες εισάγονται στην Ανάλυση Λόγου, του κλάδου της κοινωνιοπραγματολογίας που έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη της οργάνωσης διάφορων όψεων του καθημερινού φυσικού λόγου (και που, συχνά, έχει τη μορφή συνομιλίας). Αρχικά εστιάζουμε σε βασικές έννοιες της κοινωνιοπραγματολογίας όπως είναι το εκφώνημα, το περικείμενο/συμφραζόμενα, η γλωσσική ποικιλότητα και οι ποικίλες διαστάσεις της ως προαπαιτούμενα της ανάλυσης φυσικών γλωσσικών δεδομένων και στη συνέχεια εξετάζουμε ζητήματα όπως η δείξη και η ενδεικτικότητα, οι γλωσσικές πράξεις σε σχέση με τα γλωσσικά υπονοήματα, η κριτική ανάλυση λόγου, η ανάλυση συνομιλίας, ζητήματα γλωσσικής ευγένειας/αγένειας καθώς και ζητήματα έμφυλου και σεξουαλικοποιημένου λόγου, δίγλωσσου λόγου (εναλλαγή/μείξη κωδίκων), κλπ. Το μάθημα και οι γραπτές ασκήσεις προϋποθέτουν την ενασχόληση με τη συλλογή και την ανάλυση αυθεντικών γλωσσικών δεδομένων.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση εκπαιδευτικού υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα eclass.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 50
  Προφορική παρουσίαση 40
  Γραπτές ασκήσεις 60
  Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Προφορική παρουσίαση 40 %
  Γραπτές ασκήσεις 60%

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Αρχάκης, Α. & Μ. Κονδύλη. 2011. Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. 3η έκδοση. Αθήνα: Νήσος.
  2. Brown, G. & Yule, G. 1983. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
  3. Γεωργαλίδου, Μ., Σηφιανού, Μ. & Β. Τσάκωνα. (επιμ.). 2014. Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος.
  4. Gee, J. P. 2005/1999. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, 2η έκδ. London: Routledge.
  5. Gee, J. P. 2011. How to Do Discourse Analysis: A Toolkit. Oxon: Routledge.
  6. Holmes, J. 2016/1992. Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Πατάκης.
  7. Κανάκης, Κ. 2007. Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
  8. Sifianou, M. 2001. Discourse Analysis: An Introduction. Athens: Leader Books.
  9. Yule, G. 2006. Πραγματολογία. Μετάφραση: Α. Αλβανούδη & Χ. Καπελλίδη. Επιμέλεια: Θ.-Σ. Παυλίδου. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].