Μόνιμος Λέκτορας

ΦΕΚ Διορισμού: 1916/18.10.2019 τ. Γ΄.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία του Βυζαντίου»

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος)

+30 22510 36327 ismarnakis@sa.aegean.gr


Ο Γιάννης Σμαρνάκης έλαβε πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το πανεπιστήμιο Αθηνών το 1993. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή Ιστορία σε Αθήνα και Βρυξέλλες και υποστήριξε το 2005 τη διδακτορική διατριβή του με θέμα «Αναγέννηση και Βυζάντιο: Το παράδειγμα του Πλήθωνα» στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει μαθήματα Βυζαντινής Ιστορίας στα πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Αιγαίου. Το 2013 διορίσθηκε λέκτορας της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ιστορίας του Βυζαντίου στο πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το ερευνητικό έργο του εστιάζει σε ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες συγκρότησης ταυτοτήτων και ετεροτήτων, την ιστορία της πολιτικής σκέψης, τις προσλήψεις του παρελθόντος από τους Βυζαντινούς, τις σχέσεις μνήμης και ιστορικής αφήγησης, τις αστικές εξεγέρσεις και την ιστοριογραφία για το Βυζάντιο.


Μαθήματα τρέχοντος έτους

Ι-214: Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία του Βυζαντίου (υποχρεωτικό μάθημα)
ΠΑ/Σ-069 Greek History in European Perspective (επιλεγόμενο σεμινάριο σε συνδιδασκαλία)
ΙΑΛ-2 Τομές στη μάκρο- και μικροϊστορία: Ο Βυζαντινός κόσμος μετά το 1204 (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή)

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

I-226 Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.) (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-286 Ουτοπίες και Δυστοπίες στο Βυζαντινό κόσμο (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-030 Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Μονογραφία

2017: Βυζαντινή Αναγέννηση και Ουτοπία: Ο Πλήθων και το δεσποτάτο του Μοριά, Αθήνα: Ευρασία, σσ. 202.


Άρθρα

2020: «Ο Νίκος Σβορώνος και η Κοινωνική Ιστορία του Βυζαντίου», στα Πρακτικά του συνεδρίου, Η συνεισφορά των Λευκαδιτών ιστορικών Νίκου Σβορώνου και Σπύρου Ασδραχά, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Λευκάδα 19-20/4/2019, Νέα Εστία (υπό έκδοση).

2020: «Οι εξεγέρσεις των Ζηλωτών και των Ciompi: Πολιτική βία, τελετουργίες και μετασχηματισμοί του αστικού χώρου», στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, Ευρωπαϊκές πόλεις σε κρίση: από τον 12ο αι. μέχρι σήμερα, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2- 3/2/2017, Αθήνα: Ηρόδοτος (σε συνεργασία με την Ελένη Τούντα, υπό έκδοση).

2018: “Thessaloniki during the Zealots’ Revolt (1342-1350): Power, Political Violence and the Transformation of the Urban Space”, Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies 4 (2018), σ. 119-147. https://journals.lub.lu.se/sjbmgs/article/view/19702

2015: “Rethinking Roman Identity after the Fall (1453): Perceptions of ‘Romanitas’ by Doukas and Sphrantzes”, Byzantina Symmeikta 25, σ. 211-234. 
http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3860/9040

2007: “A Contribution to the Archaeology of Modern Utopian Thought: History and Utopia in Plethon’s Oeuvre”, Historein 7, σ. 103-113. http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/historein/article/view/2143/1983

2005: «Αρχαία ιστορία και ερμηνευτικές στρατηγικές στον Πλήθωνα», στο Τόνια Κιουσοπούλου, επιμ., Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους», Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 173-181.

2000: «Διαδίκτυο και κειμενικές αναπαραστάσεις εικονικών πόλεων: Το παράδειγμα των Multi User Domains (M.U.D`s)», Πρακτικά του  Β` Διεθνούς συνεδρίου  «Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος- 20ος αι.)», Αθήνα: ΕΜΝΕ Μνήμων, σ. 285-295 (σε συνεργασία με τον Άγγελο Βλάχο).

1998: «Κοινωνικές ιεραρχίες στα κείμενα του Πλήθωνα και τα πρότυπά τους», Σύμμεικτα 12, σ. 215-236.