ΕΔΣ ΙΤΕ 500 History of Art

ΕΔΣ ΙΤΕ 500 History of Art

COURSE INFORMATION

● Introduction to Art and Art History and Theory.

● From the ancient civilizations to the Baroque period.

● Art Theory after the 17th century.

● Τhe evolution of the visual arts and their theoretical content and frame during the 19th and the 20th centuries.

● Neoclassicism, Romanticism, academic art and Impressionism in Europe, the new directions of visual arts and their theoretical frames.

● Post-Impressionism and Cezanne, the Greek example, the School of Munich and Europe.

● The sociopolitical and theoretical frames of Modernism, the artistic movements in Europe (Fauvism, Cubism, Futurism, Dada and Surrealism, Expressionism, Constructivism), the relation between 20th century and psychoanalysis (Picasso, the Surrealists, Giorgio De Chirico and Sigmund Freud.

● Modernism in Greece.

● Europe and Greece after 1945.

● The aftermath of Modernism. The Postmodern.

School:

Social Sciences

Academic Unit:

CULTURAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION

Level of studies:

Undergraduate

Course code:

ΕΔΣ ΙΤΕ 500

Semester:

Independent teaching activities

Lectures:

Weekly teaching hours

3

Credits

6

Course type:

Prerequisite courses:

None

Language of instruction and examinations:

Greek

Is the course offered to erasmus students:

Yes

Course website (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).