ΕΔΣ POL 215 Museum Education and Communication

ΕΔΣ POL 215 Museum Education and Communication

COURSE INFORMATION

Museum communication is a well-organized and carefully controlled communication relationship that develops between producers and consumers of museum exhibitions and other activities through museum collections. When museum or heritage visitors encounter museum objects and the interpretative suggestions prepared for them by heritage professionals, they develop (consciously or unconsciously) their own ideas about them and therefore construct their own understanding about the past, history, art, archaeology, nature, etc. These personal ideas affect in a way the creation of social community ideas, contribute to the creation of identities; they are often conflicting, or they recreate national or other narratives. During this course, we are going to discuss different forms of direct or indirect communication, inside and outside museum spaces, the design of learning programs, as well as methodologies and tools for their critical evaluation.

Lectures

 1. Introduction – presentation of the main ideas of this course – Structure of the course
 2. Museum Communication – Models of museum communication
 3. Direct and in-direct communication inside the museum
 4. Direct and in-direct communication outside the museum
 5. Social Media and Communication
 6. Exercise 1: Presentation by students
 7. Museum learning: main principles
 8. Designing learning activities in museums
 9. Designing learning activities in museums
 10. Design of educational material for museums
 11. Exercise 2: Presentation by students
 12. Evaluation of museum learning and communication activities 13 Summing up – preparation of final exams

School:

Social Sciences

Academic Unit:

CULTURAL TECHNOLOGY AND COMMUNICATION

Level of studies:

Undergraduate

Course code:

ΕΔΣ POL 215

Semester:

Independent teaching activities

Lectures:

Weekly teaching hours

3

Credits

5

Course type:

Prerequisite courses:

None

Language of instruction and examinations:

Greek

Teacher:

Is the course offered to erasmus students:

Yes

Course website (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).