Έρευνα

Έρευνα

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας διακρίνεται για το διεπιστημονικό ερευνητικό του έργο που διεξάγεται τόσο με τη μορφή αυτόνομων ερευνών όσο και στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Η έρευνα στο Τμήμα συνεπικουρείται από τη λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων. Το 2000 ιδρύθηκαν τα Εργαστήρια Εθνογραφίας, Ιστορίας, και Μελετών της Οικογένειας και της Συγγένειας (ΦΕΚ 177/2-8-2000), ενώ το 2016 συστάθηκε το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας. Έργο των εργαστηρίων είναι η στήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο με ποικίλους τρόπους (πρόσβαση σε αρχειακό υλικό, δημιουργία βάσεων δεδομένων, λειτουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, συνεργασίες με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων κλπ.). Μέλη των εργαστηρίων είναι το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες του οικείου τμήματος ή άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με ερευνητικό αντικείμενο συναφές με τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται το κάθε εργαστήριο.

Ερευνητικά εργαστήρια