Επιμορφωτικό πρόγραμμα – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Τίτλος: Γλωσσικό τοπίο: Κοινωνικές διαστάσεις της γλώσσας στον δημόσιο χώρο 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα επιχειρεί μια προσέγγιση της μελέτης του Γλωσσικού τοπίου (ΓΤ) με ποικίλες κατευθύνσεις.  Πρόκειται για τον κλάδο της κοινωνιοπραγματολογίας που έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη της (γραπτής συνήθως) γλώσσας στο δημόσιο χώρο. Παρότι η έρευνα του ΓΤ συνδέθηκε ιστορικά με τη μελέτη της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας σε συγκεκριμένες κοινότητες, με ιδιαίτερη εστίαση στη γλωσσική ποικιλότητα και την εθνογλωσσική βιωσιμότητα, πιο πρόσφατα έχει υπάρξει σαφής στροφή σε περισσότερο πειραματικές προσεγγίσεις που μελετούν τη συμβολική σημασία των γραπτών μηνυμάτων σε σχέση με τους ευρύτερους λόγους που παράγονται και αναπαράγονται σε μία κοινότητα και αφορούν τοπικές ιεραρχίες.
Πρόκειται για το πρώτο σχετικό πρόγραμμα στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο.

Φόρμα Συμμετοχής