Εξερτζόγλου Χαρίλαος

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ός αι.»

ΦΕΚ Διορισμού: 489/14.05.13 τ.Γ

Ο Χάρης Εξερτζόγλου αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών του Ινστιτούτου Αραβικών και Μεσογειακών Μελετών της Παντείου Σχολής από όπου αποφοίτησε με άριστα. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s College) όπου και εγκρίθηκε η διδακτορική του διατριβή με θέμα “Greek Banking in Constantinople, 1850-1881) [1986]. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ανέλαβε διδασκαλία με συμβάση 407/80 στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Τμήμα αυτό εξελέγη λέκτορας το 1991, επίκουρος καθηγητής το 1996 και αναπληρωτής καθηγητής το 2003. Εχει διδάξει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, και έχει συμμετάσχει με αυτόνομη διδασκαλία στα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψηφίους διδάκτορές του.

Ερευνητικό Επιστημονικό έργο-Δημοσιεύσεις

Κατά το διάστημα 1984-86 το ‘Ίδρυμα Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος χρηματοδότησε την έρευνα του για το τραπεζικό κατάστημα “Ζαρίφης -Ζαφειρόπουλος”. Την περίοδο 1988-1989 ανέλαβε έρευνα για λογαριασμό του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας με θέμα “Στρατηγική των Ελλήνων κεφαλαιούχων της οθωμανικής αυτοκρατορίας 1880-1914”, τα πορίσματα της οποίας κατατέθηκαν προς δημοσίευση. Την περίοδο 1993-1994 η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου χρηματοδότησε έρευνα με θέμα “Κοινωνική οικονομική και δημογραφική δομή ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Ν.Α. Μικράς Ασίας: ‘Αδανα, Μερσίνα, Ταρσός, 1850-1923”. Μέρος των πορισμάτων της έρευνας αυτής δημοσιεύθηκε στο Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Το 1998 εγκρίθηκε πρόταση που υπέβαλλε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με θέμα την συγκρότηση κοινωνικών ταυτοτήτων [φύλο τάξη, έθνος] στις ορθόδοξες αστικές κοινότητες της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης. Το 2002 χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κωστόπουλου για να συνεχίσει την έρευνά του στο πεδίο αυτό. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004 υπήρξε εταίρος (Fellow) του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton.Το εαρινό εξάμηνο του του ακαδημαϊκού έτους 2013 επιλέχθηκε πάλι ως εταίρος του ιδίου Προγράμματος. Την περίοδο 2013-2015, υπήρξε συντονιστής ερευνητικής ομάδας στο ερευνητικό πρόγραμμα «Μορφές Δημόσιας Κοινωνικότητας στην Ελλάδα του Εικοστού αιώνα».

Βιβλία-Μονογραφίες

 1. Προσαρμοστικότητα και Πολιτική Ομογενειακών Κεφαλαίων. ‘Ελληνες Τραπεζίτες στην Κωνσταντινούπολη: το κατάστημα «Ζαρίφης Ζαφειρόπουλος», 1871-1881, Ιδρυμα Ερευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της  Ελλάδας,/Αθήνα 1991, σ. 150.
 2. Η Εθνική Ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912, εκδ. Νεφέλη/ Αθήνα, 1996, σ. 194.
 3. «Οι «Χαμένες Πατρίδες» πέρα από τη Νοσταλγία. Μια κοινωνική- πολιτισμική ιστορία των Ρωμιών της Οθωμανική αυτοκρατορίας, (μέσα 19ου- αρχές 20ου αιώ), εκδ Νεφέλη/ Αθήνα 2010, σ. 310.
 4. Εκ Δυσμών το φως; Εξελληνισμός και Oριενταλισμός στην οθωμανική αυτοκρατορία, μέσα 19ου αρχές 20ου αιώνα, Εικοστός Πρώτος. 2015, σ.250.
 5. Η Δημόσια Ιστορία. Μια Εισαγωγή, (Αθήνα, Εικοστός Πρώτος, έκδοση 2020, 360 σελ.

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων

 1. «Τα Ελληνικά Εσωτερικά Δάνεια, 1862-1876: η τοποθέτησή τους στη Κωνσταντινούπολη», Τα Ιστορικά, (5) 1985, σ. 297-313.
 2. «Η Ελληνική Ιστοριογραφία και το Ομογενειακό Κεφάλαιο:Προβλήματα Μεθόδου και Ερμηνείας», Σύγχρονα Θέματα, 35-37, 1988, σ. 152-160
 3. «Το Προνομιακό Ζήτημα», Τα Ιστορικά (16) 1992, σ.65-84
 4. «Κοινωνική ιεραρχία, ιδεολογία και εθνική ταυτότητα: το νόημα της ίδρυσης της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας “Αγαπάτε Αλλήλους”». Τα Ιστορικά (22) 1995, σ. 85-118
 5. «Η διάχυση της εθνικής ταυτότητας στις ορθόδοξες κοινότητες της Κιλικίας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ.ΙΑ’, 1995-96, σ.181-238
 6. «Investments and Investment Behaviour in the Ottoman Εmpire: the development of a Greek-Οttoman Βourgoisie,1850-1914» στο Ch. Issawi, D. Gondicas: Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Politics, Economy and Society in the nineteenth Century, Darwin Press 1999, σ. 89-115
 7. Shifting Boundaries: Language, Community and the “non Greek speaking Greeks”, Historein (1) 1999, σ. 75-92.
 8. «Μετά Μεγάλης Παρατάξεως: Συμβολικές πρακτικές και κοινοτική συγκρότηση στις αστικές ορθόδοξες κοινότητες της ύστερης οθωμανικής περιόδου».  Τα Ιστορικά τ. 16 (31), Δεκέμβριος 1999. 349-380.
 9. «Η Συγκρότηση του Δημόσιου χώρου στη Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα» ‘Ο ‘Εξω Ελληνισμός: Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, 18ος-20ος αιώνας, Eταιρεία Σπουδών Μωραϊτη, Αθήνα 2000, 15-36.
 10. «Πολιτικές Τελετουργίες στη Νεώτερη Ελλάδα. Η Μετακομιδή των οστών του Γρηγορίου Ε’ και η Πεντικονταετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης», Μνήμων (Δεκέμβριος 2002), 153-182.
 11. «The Cultural Uses of Consumption: Negotiating Gender, Class and Nation in Ottoman Urban Centers during the 19th century”, International Journal of Middle East Studies 35 (February 2003), 77-101.
 12. «Μνήμη και Γενοκτονία. Η Aναγνώριση της «Γενοκτονίας του Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού» από το Ελληνικό Κοινοβούλιο», ανακοίνωση στα πρακτικά του συνεδρίου «Ιστορική Κουλτούρα», Αθήνα Δεκέμβριος 2001. Βλ Historein 4 2003-04, έκδοση Cd-Rom 1-18
 13. «Reconstituting Community. Cultural Differentiation and Identity Politics in the Christian Orthodox Communities in the late Ottoman era”, στο Mina Rozen (επιμ), Homelands and Diasporas. Greeks, Jews and their Migration,. Λονδίνο: I.B Tauris 2008
 14. “Metaphors of Change: Tradition and the East/West Discourse in the late Ottoman Empire”, στο Anna Frangoudaki- Caglar Keyder (eds), Copying with Modernity: Greece and Turkey in their Encounter with Europe, 1850-1945, Λονδίνο: I.B Tauris 2007
 15. «Medicine, Philanthropy and the Construction of Poverty in the Nineteenth and early Twentieth century Instanbul”, στο L. Baruch- V. Kehriotis, Economy and society on both shores of the Aegean, Athens Historical Archive of Alpha Bank 2010
 16. “Trajectories of social history”, Historein 13, 2013, 71-85.
 17. “A surfeit of violence?”, review article, Historein 14, 2014, 103-111.
 18. “Προσφυγική μνήμη και δημόσια κοινωνικότητα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου” στο Ε. Αβδελά, Χ.Εξερτζόγλου, Χ. Λυριτζής Μορφές Δημόσιας Κοινωνικότητας του 20ου αιώνα, 2015, 217-236.
 19. “Children of Memory”: Narratives of the Asia Minor Catastrophe and the Making of Refugee Identity in nterwar Greece”, Journal of Modern Greek Studies, 34/2 2016.
 20. Haris Exertzoglou «La ‘question des femmes’ durant la period grecque de transition (post)-Ottomane”, Clio, Femmes, Genre, Histoire 48/2018, σελ. 69-90.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-059 Η Δημόσια ιστορία
Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης
Ι-236 Έθνη και εθνικισμοί στο Βαλκανικό χώρο (19ος – αρχές 20ού αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και ιστορικό φιλμ
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-200 Εισαγωγή στην Ιστορία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-236 Έθνη και Εθνικισμοί στο Βαλκανικό Χώρο (19ος-20ός αι.) (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-042 Αυτοβιογραφίες (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-059 Η Δημόσια Ιστορία (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και ιστορικό φιλμ (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-059 Η Δημόσια ιστορία
Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης
Ι-236 Έθνη και εθνικισμοί στο Βαλκανικό χώρο (19ος – αρχές 20ού αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-080 Ιστορία και ιστορικό φιλμ
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις
Εξερτζόγλου Χαρίλαος