Κανάκης Κώστας

Kαθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιογλωσσολογία»

ΦΕΚ Διορισμού: 1446/06.12.18 τ.Γ

O Κώστας Κανάκης είναι Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΠΠΓ). Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1990), απέσπασε υποτροφία Fulbright και συνέχισε τις σπουδές του στη γλωσσολογία στο University of Chicago (1990-1995) ως Century Scholar όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή (ΚΑΙ: The Story of a Conjunction, 1995). Δίδαξε στο Program in Hellenic Studies, το Department of Classics και το Program in Linguistics στο Πανεπιστήμιο Princeton (1995-1997), στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1998-2001) και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2002). Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 2000.

Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην διασταύρωση της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας, της γνωσιακής γλωσσολογίας και της ανθρωπογλωσσολογίας, όπως αποτυπώνεται στη μονογραφία του Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης (Εικοστός Πρώτος, 2007, 2η έκδοση 2011) και τους συλλογικούς τόμους Language and Sexuality: (Through and) Beyond Gender (Cambridge Scholars Publishing, 2010) και Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Εικοστός Πρώτος, 2011). Η πιο πρόσφατη έρευνά του εστιάζει σε ζητήματα γλώσσας και κοινωνίας στα Βαλκάνια και κυρίως στην ενδεικτική σχέση γλώσσας, φύλου και σεξουαλικότητας και γλώσσας και εθν[οτ]ικής ταυτότητας στο βαλκανικό γλωσσικό τοπίο. Στις εκδόσεις του περιλαμβάνεται επίσης ο συλλογικός τόμος Subjectification: Various Paths to Subjectivity (συνεπιμέλεια με τους A. Athanasiadou και B. Cornillie, Mouton de Gruyter, 2006). Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με διάφορες ιδιότητες (από το 1999). Το 2012-2015 ήταν μέλος του Προγράμματος Αριστείας “(In)fercit” και το 2015-2106 ήταν υπότροφος του DFG στο Institüt fur Slawistik του Humboldt-Universität zu Berlin για το πρόγραμμα Spray-canned discourses: Investigating language and precarious citizenship in the linguistic landscape of Athens and Belgrade”. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Gender and Language, Constructions and Frames, Journal of Modern Greek Studies, Punctum, BELLS και έχει υπηρετήσει ως κριτής για τα Journal of Pragmatics, Journal of Sociolinguistics, Constructions and Frames, Language and Communication, Journal of the Language of Aggression and Conflict, The European Journal of Humor Research, Glossologia, Problems of Post-Communism και τον εκδοτικό οίκο Routledge. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Journal of Sociolinguistics, Gender and Language, Journal of the Language of Aggression and Conflict και εκδότης (με τον Θ. Παραδέλλη) του περιοδικού Aegean Working Paper in Ethnographic Linguistics (AWPEL).

Υπό έκδοση

Categorization and indexicality. In K. Hall & R. Barrett (eds.), The Oxford Handbook of Language and Sexuality. Oxford: Oxford University Press (επικαιροποιημένη έκδοση).

Indexing chronotopes: An ethnographic approach of the changing linguistic landscape of Mytilene. Στο Proceedings of the 14th International Conference on Greek Linguistics. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

G. Kotzoglou & C. Canakis. On some properties of complementizer ke (and its siblings). Στο Proceedings of the 14th International Conference on Greek Linguistics. Πάτρα: Πανεπιστήμιο.

Μ. Γεωργαλίδου & Κ. Κανάκης. Ανάλυση λόγου. Στο Μ. Λεκάκου & Ν. Τοπιντζή (επιμ.), Εισαγωγή στη γλωσσολογία. Αθήνα: Gutenberg.

Intertextual aggression in inscribing solidarity towards refugees in the LL of Mytilene. JLAC – Journal of Language Aggression and Conflict, ειδικό τεύχος “Contemporary Perspectives on Aggression and Conflict in the Linguistic Landscape of the Mediterranean” (Guest editor: C. Canakis).

Γλώσσα, κρίση και δημόσιος λόγος: Το γλωσσικό τοπίο τη πανδημίας. AWPEL 3, ειδικό τεύχος «Γλώσσα και πανδημία: Covid-19».


Μονογραφία

2007 Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης. 2η ανατύπωση 2011. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.


Επιμέλεια συλλογικών τόμων

2011. Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Επιμέλεια. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

2010. Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender (επιμ. με V. Kantsa και K. Yannakopoulos). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2006. Subjectification: Various Paths to Subjectivity (επιμ. με Α. Athanasiadou, C. Canakis, B. Cornillie). Βερολίνο – Νέα Υόρκη: CLR Series, Mouton de Gruyter.

1992a. Papers from the 28th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Vol. 1: The Main Session (επιμ. με G. Chan, J. Marshall Denton). Σικάγο: Chicago Linguistic Society.

1992b. Papers from the 28th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Vol. 2: The Parasession on the Cycle in Linguistic theory (επιμ. με J. Marshall Denton, G. Chan). Σικάγο: Chicago Linguistic Society.


Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

2018. Contesting identity in the linguistic landscape of Belgrade: An ethnographic approach. Belgrade English Language and Literature Studies 10: 229-258.

2016. Snapshots of the Balkans through ethnographic investigation of the linguistic landscape. Punctum, 2.2, 24-65. Special issue “Semiotics and fieldwork: Critical ethnographies” (invited contribution).

2015a. Non-quantifiying lίγo constructions in Modern Greek. Constructions and Frames 7(1): 47-78.

2015b. The desire for identity and the identity of desire: Gender, language, and sexuality in the Greek context. Gender and Language 9(1): 59-81.


Άρθρα σε συλλογικούς τόμους & σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

2020. Κ. Κανάκης & Γ. Κοτζόγλου. Το ΚΑΙ ως πραγματολογικό μόριο υπόταξης. Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Πραγματολογικά μόρια στην ελληνική και άλλες γλώσσες. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 117-140.

2019. Grammaticalized non-quantifying constructions in Greek, BCMS, and Albanian. Στο Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία/Language Contact in the Balkans and Asia Minor . Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 2019, 81-96.

2018. Categorization and indexicality. In K. Hall & R. Barrett (eds.), The Oxford Handbook of Language and Sexuality. Oxford: Oxford University Press. Ηλεκτρονική προεκτύπωση DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190212926.013.9

2017a. The linguistic landscape of Stadiou Street in Athens: An ethnographic approach of the linguistic appropriation of contested space. In D. Papadopoulou et al. (eds.), Studies in Greek Linguistics 37, Thessaloniki: Institouto Neoellinikon Spoudon, 165-180.

2017b. Talking about same-sex parenthood in contemporary Greece: Dynamic categorization and indexicality. In Thanasis Georgakopoulos et al. (eds.), Proceedings of the 12th InternationalConference on Greek Linguistics. Berlin: Romiosini (CEMOG, Frei Universität).

2016. Canakis, C. & Kersten-Pejanić, R. Spray-canned Discourses: Reimagining Gender, Sexuality, and Citizenship through Linguistic Landscapes in the Balkans. In S. Goll, M. Mlinarić, & J. Gold (eds.), Minorities under Attack: Othering and Right-Wing Extremismin Southeast European Societies. Wiesbaden: Harrassowitz, 129-159.

2015a. Ο λόγος της ομόφυλης ανδρικής γονεϊκότητας στην Ελλάδα: Μία πρώτη προσέγγιση. Στο Β. Καντσά (επιμ.), Μεταβαλόμενες σχέσεις: Συγγένεια και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αθήνα: Αλεξάνδρεια & (In)FERCIT,  247-264.

2015b. Αφηγήσεις για την ομόφυλη γονεϊκότητα: Η συνομιλιακή διαπραγμάτευση της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας σε σχέση με την αναπαραγωγή. In Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Η ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Νεολληνικών Σπουδών

2014. Αρχή τη συνεργασίας και γλωσσικές πράξεις. Στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος, 37-79.

2013. The “national body”: Language and sexuality in the Balkan national narrative. In F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds.), Myths of the Other in the Balkans: Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: University of Macedonia, 305-320.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΓΛ-302 Γλώσσα, πολιτισμός και κοινωνία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-089 Ανάλυση Λόγου
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΑ/Σ-070 Γλωσσικό τοπίο
Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα
ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

ΓΛ-310 Στοιχεία Πραγματολογίας: Η γλώσσα εν χρήσει (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-017 Γλωσσικές μυθολογίες: Γλώσσα και εθνικισμός (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-034 Πραγματολογία (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-048 Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας: Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα στα Βαλκάνια (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-046 Η δομή της σερβοκροατικής: Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-051 Ανθρωπογλωσσολογία (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-071 Δείξη και ενδεικτικότητα (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΦΠΚ-2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΓΛ-302 Γλώσσα, πολιτισμός και κοινωνία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-089 Ανάλυση Λόγου
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΑ/Σ-070 Γλωσσικό τοπίο
Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα
Κανάκης Κώστας