Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη φυσιογνωμία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας από την εποχή της ίδρυσής του, το ακαδημαϊκό έτος 1987-88. Σήμερα το Τμήμα οργανώνει και λειτουργεί τρία διεπιστημονικά μεταπτυχιακά προγράμματα, το καθένα με τη δική του, ιδιαίτερη φυσιογνωμία, που απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Το Τμήμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε θέματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Οι διδάκτορες του Τμήματος έχουν διακριθεί ως ερευνητές και πολλοί στελεχώνουν σήμερα πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα.

Γραμματεία

Αμανίδου Τούλα
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλ.: +30 22510 36331
Email: tamanidou@aegean.gr

Διδακτορικό Δίπλωμα

Για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, την Ιστορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ελληνικού ή ισότιμου ξένου ΑΕΙ.