Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΦΠΚ-3 Εξάμηνο Σπουδών: 2ο
Τίτλος Μαθήματος: Φύλο, σώμα και «φυλή» στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: ΟΧΙ
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΟΧΙ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-fylo-politismos-kai-koinonia/mathimata-pms-fpk/fpk-3/

https://eclass.aegean.gr/courses/SA206/ (απαιτείται εγγραφή)

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες της ιστορικότητας των υπό εξέταση ζητημάτων και την εξοικείωση με τη χρήση τους στην ιστορική έρευνα. Στα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται η προβληματοποίηση των εννοιών «φύλο», «σώμα», «φυλή» ως κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένων αλλά και ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών της προνεοτερικής Δύσης μέσω των παραπάνω θεματικών. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με βασικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, θεωρητικές αναζητήσεις και εργαλεία ανάλυσης, αναγνωρίζουν τη συνθετότητα στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης, εξασκούνται στη βιβλιογραφική έρευνα και τη γραπτή σύνθεση.

  Γενικές Ικανότητες: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
  Αυτόνομη εργασία.
  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση του φύλου, του σώματος και της «φυλής» ως πεδίων παραγωγής της ετερότητας στην προνεοτερική Ευρώπη (15ος – 18ος αιώνας). Εκκινώντας από τις ιστοριογραφικές συζητήσεις στο χώρο της ιστορίας των γυναικών και της ιστορίας του φύλου επιδιώκει την ιστορικοποίηση του έμφυλου λόγου, των έμφυλων αναπαραστάσεων και της έμφυλης εμπειρίας στα μεταβαλλόμενα συμφραζόμενα της Ευρώπης των πρώιμων νεότερων χρόνων. Σε συνάρτηση με την έμφυλη παραγωγή του υποκειμένου το μάθημα εξετάζει το σώμα ως μετωνυμικό τόπο ή πεδίο εγγραφής αναδυόμενων λόγων και νοηματικών τεχνολογιών. Αντλώντας από την πρόσφατη ιστοριογραφική συζήτηση περί της άρρηκτης ή μη σχέσης του φυλετικού λόγου με τη διαμόρφωση της νεοτερικότητας, την συγκρότηση των φυλετικών θεωριών του 18ου αι. και τον επιστημονικό φυλετισμό του 19ου αι. το μάθημα διερευνά το προνεοτερικό παρελθόν της «φυλής», και τη διαπλοκή της με το φύλο και το σώμα, ως κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένης νοηματοδοτικής κατηγορίας παραγωγής της ετερότητας και επιβολής. Κύρια πεδία μελέτης αποτελούν τα κινήματα των Μεταρρυθμίσεων και οι νέοι πειθαρχικοί λόγοι και πρακτικές, η ανάδυση του κράτους, ο ιατρικός και επιστημονικός λόγος και πρακτική, η διαμόρφωση της «εθνογραφικής» οπτικής, η εξωευρωπαϊκή επέκταση και η συγκρότηση των πρώτων ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών σε Αμερική και Ασία. Τα κύρια θέματα του μαθήματος μελετώνται στη βάση πραγματολογικού υλικού, όπως κανονιστική γραμματεία, αρχειακό υλικό, λογοτεχνία και οπτικές αναπαραστάσεις. Η διερεύνηση του πραγματολογικού υλικού συναθρώνεται με τη μελέτη των σχετικών ιστοριογραφικών συζητήσεων, μεθοδολογικών επιλογών και ερμηνευτικών οπτικών.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Γίνεται χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (παρουσιάσεις σε powerpoint, επικοινωνία μέσω eclass).
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Προετοιμασία μαθήματος 190
  Συγγραφή/διόρθωση εργασιών 21
   
   
   
  Σύνολο Μαθήματος 250
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Η αξιολόγηση γίνεται στα ελληνικά. Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν προφορικές παρουσιάσεις και γραπτές εργασίες.


  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Lyndal Roper, The Holy Household. Women and Morals in Reformation Augsburg, Oxford: Oxford University Press, 1989.
  2. Tim Hitchcock and Michele Cohen (eds), English Masculinities, 1660-1800, London: Longman, 1999.
  3. Thomas Laqueur, Κατασκευάζοντας το Φύλο. Σώμα και κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους Έλληνες έως τον Φρόιντ, Αθήνα: Πολύτροπον, 2003.
  4. Laura Gowing, Common Bodies. Women, Touch and Power in Seventeenth-Century England, New Haven and London: Yale University Press, 2003
  5. Michel Feher, et al. (eds), Fragments for a History of the Human Body, 3 vols, New York: Zone, 1989.
  6. Margaret Greer, et al. (eds), Rereading the Black Legend. The Discourses of Religious and Racial Difference in the Renaissance Empires, Chicago: University of Chicago Press, 2007.
  7. Kenneth Borris and George Rousseau (eds), The Sciences of Homosexuality in Early Modern Europe, London: Routledge, 2007.
  8. Judith Brown and Robert Davis (eds), Gender and Society in Renaissance Italy, London: Longman, 1998.
  9. Kim Hall, Things of Darkness: Economies of Race and Gender in Early Modern England, Ithaca and London: Cornell University Press, 1995
  10. Carrera Magali, Imagining Identity in New Spain: Race, Lineage, and the Colonial Body in Portraiture and Casta Paintings, Austin: University of Texas Press, 2003.


  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Gender and History
  2. Journal of Medieval and Early Modern Studies
  3. Journal for Early Modern Cultural Studies
  4. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies
  5. Journal of the History of Sexuality
  6. Renaissance Studies
  7. Sixteenth Century Journal
  8. History Workshop Journal